Jiawei Han


2023

doi dblp
FineSum: Target-Oriented, Fine-Grained Opinion Summarization
Suyu Ge | Jiaxin Huang | Yu Meng | Jiawei Han
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Effective Seed-Guided Topic Discovery by Integrating Multiple Types of Contexts
Yu Zhang | Yunyi Zhang | Martin Michalski | Yucheng Jiang | Yu Meng | Jiawei Han
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
MotifClass: Weakly Supervised Text Classification with Higher-order Metadata Information
Yu Zhang | Shweta Garg | Yu Meng | Xiusi Chen | Jiawei Han
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
MentorGNN: Deriving Curriculum for Pre-Training GNNs
Dawei Zhou | Lecheng Zheng | Dongqi Fu | Jiawei Han | Jingrui He
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Metadata-Induced Contrastive Learning for Zero-Shot Multi-Label Text Classification
Yu Zhang | Zhihong Shen | Chieh-Han Wu | Boya Xie | Junheng Hao | Ye-Yi Wang | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
OA-Mine: Open-World Attribute Mining for E-Commerce Products with Weak Supervision
Xinyang Zhang | Chenwei Zhang | Xian Li | Xin Luna Dong | Jingbo Shang | Christos Faloutsos | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Topic Discovery via Latent Space Clustering of Pretrained Language Model Representations
Yu Meng | Yunyi Zhang | Jiaxin Huang | Yu Zhang | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
TaxoCom: Topic Taxonomy Completion with Hierarchical Discovery of Novel Topic Clusters
Dongha Lee | Jiaming Shen | Seongku Kang | Susik Yoon | Jiawei Han | Hwanjo Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
KoMen: Domain Knowledge Guided Interaction Recommendation for Emerging Scenarios
Yiqing Xie | Zhen Wang | Carl Yang | Yaliang Li | Bolin Ding | Hongbo Deng | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
TaxoEnrich: Self-Supervised Taxonomy Completion via Structure-Semantic Representations
Minhao Jiang | Xiangchen Song | Jieyu Zhang | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Hierarchical Metadata-Aware Document Categorization under Weak Supervision
Yu Zhang | Xiusi Chen | Yu Meng | Jiawei Han
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
BiTe-GCN: A New GCN Architecture via Bidirectional Convolution of Topology and Features on Text-Rich Networks
Di Jin | Xiangchen Song | Zhizhi Yu | Ziyang Liu | Heling Zhang | Zhaomeng Cheng | Jiawei Han
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Minimally-Supervised Structure-Rich Text Categorization via Learning on Text-Rich Networks
Xinyang Zhang | Chenwei Zhang | Xin Luna Dong | Jingbo Shang | Jiawei Han
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
MATCH: Metadata-Aware Text Classification in A Large Hierarchy
Yu Zhang | Zhihong Shen | Yuxiao Dong | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Relation Learning on Social Networks with Multi-Modal Graph Edge Variational Autoencoders
Carl Yang | Jieyu Zhang | Haonan Wang | Sha Li | Myunghwan Kim | Matt Walker | Yiou Xiao | Jiawei Han
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Inf-VAE: A Variational Autoencoder Framework to Integrate Homophily and Influence in Diffusion Prediction
Aravind Sankar | Xinyang Zhang | Adit Krishnan | Jiawei Han
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Neural Concept Map Generation for Effective Document Classification with Interpretable Structured Summarization
Carl Yang | Jieyu Zhang | Haonan Wang | Bangzheng Li | Jiawei Han
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Joint Aspect-Sentiment Analysis with Minimal User Guidance
Honglei Zhuang | Fang Guo | Chao Zhang | Liyuan Liu | Jiawei Han
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Minimally Supervised Categorization of Text with Metadata
Yu Zhang | Yu Meng | Jiaxin Huang | Frank F. Xu | Xuan Wang | Jiawei Han
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Collective Multi-type Entity Alignment Between Knowledge Graphs
Qi Zhu | Hao Wei | Bunyamin Sisman | Da Zheng | Christos Faloutsos | Xin Luna Dong | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Guiding Corpus-based Set Expansion by Auxiliary Sets Generation and Co-Expansion
Jiaxin Huang | Yiqing Xie | Yu Meng | Jiaming Shen | Yunyi Zhang | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Discriminative Topic Mining via Category-Name Guided Text Embedding
Yu Meng | Jiaxin Huang | Guangyuan Wang | Zihan Wang | Chao Zhang | Yu Zhang | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
NetTaxo: Automated Topic Taxonomy Construction from Text-Rich Network
Jingbo Shang | Xinyang Zhang | Liyuan Liu | Sha Li | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Generating Representative Headlines for News Stories
Xiaotao Gu | Yuning Mao | Jiawei Han | Jialu Liu | You Wu | Cong Yu | Daniel Finnie | Hongkun Yu | Jiaqi Zhai | Nicholas Zukoski
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
TaxoExpan: Self-supervised Taxonomy Expansion with Position-Enhanced Graph Neural Network
Jiaming Shen | Zhihong Shen | Chenyan Xiong | Chi Wang | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Multidimensional Mining of Massive Text Data
Chao Zhang | Jiawei Han
2019

doi dblp
Integrating Local Context and Global Cohesiveness for Open Information Extraction
Qi Zhu | Xiang Ren | Jingbo Shang | Yu Zhang | Ahmed El-Kishky | Jiawei Han
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Query-Specific Knowledge Summarization with Entity Evolutionary Networks
Carl Yang | Lingrui Gan | Zongyi Wang | Jiaming Shen | Jinfeng Xiao | Jiawei Han
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity
Yu Shi | Jiaming Shen | Yuchen Li | Naijing Zhang | Xinwei He | Zhengzhi Lou | Qi Zhu | Matthew Walker | Myunghwan Kim | Jiawei Han
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Task-Guided Pair Embedding in Heterogeneous Network
Chanyoung Park | Donghyun Kim | Qi Zhu | Jiawei Han | Hwanjo Yu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
From Unstructured Text to TextCube: Automated Construction and Multidimensional Exploration
Jiawei Han
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Place Deduplication with Embeddings
Carl Yang | Do Huy Hoang | Tomás Mikolov | Jiawei Han
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
STFNets: Learning Sensing Signals from the Time-Frequency Perspective with Short-Time Fourier Neural Networks
Shuochao Yao | Ailing Piao | Wenjun Jiang | Yiran Zhao | Huajie Shao | Shengzhong Liu | Dongxin Liu | Jinyang Li | Tianshi Wang | Shaohan Hu | Lu Su | Jiawei Han | Tarek F. Abdelzaher
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Mining Structures of Factual Knowledge from Text: An Effort-Light Approach
Xiang Ren | Jiawei Han
2018

doi dblp
GeoBurst+: Effective and Real-Time Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams
Chao Zhang | Dongming Lei | Quan Yuan | Honglei Zhuang | Lance M. Kaplan | Shaowen Wang | Jiawei Han
2018 Volume 9 Issue 3

doi dblp
Indirect Supervision for Relation Extraction using Question-Answer Pairs
Zeqiu Wu | Xiang Ren | Frank F. Xu | Ji Li | Jiawei Han
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Curriculum Learning for Heterogeneous Star Network Embedding via Deep Reinforcement Learning
Meng Qu | Jian Tang | Jiawei Han
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
On the Power of Massive Text Data
Jiawei Han
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Entity Set Search of Scientific Literature: An Unsupervised Ranking Approach
Jiaming Shen | Jinfeng Xiao | Xinwei He | Jingbo Shang | Saurabh Sinha | Jiawei Han
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Investigating Rumor News Using Agreement-Aware Search
Jingbo Shang | Jiaming Shen | Tianhang Sun | Xingbang Liu | Anja Gruenheid | Flip Korn | Ádám D. Lelkes | Cong Yu | Jiawei Han
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Weakly-Supervised Neural Text Classification
Yu Meng | Jiaming Shen | Chao Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Open-Schema Event Profiling for Massive News Corpora
Quan Yuan | Xiang Ren | Wenqi He | Chao Zhang | Xinhe Geng | Lifu Huang | Heng Ji | Chin-Yew Lin | Jiawei Han
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Weakly-supervised Relation Extraction by Pattern-enhanced Embedding Learning
Meng Qu | Xiang Ren | Yu Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Open Information Extraction with Global Structure Constraints
Qi Zhu | Xiang Ren | Jingbo Shang | Yu Zhang | Frank F. Xu | Jiawei Han
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Phrase Mining from Massive Text and Its Applications
Jialu Liu | Jingbo Shang | Jiawei Han
2017

doi dblp
Comparative Document Analysis for Large Text Corpora
Xiang Ren | Yuanhua Lv | Kuansan Wang | Jiawei Han
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
PRED: Periodic Region Detection for Mobility Modeling of Social Media Users
Quan Yuan | Wei Zhang | Chao Zhang | Xinhe Geng | Gao Cong | Jiawei Han
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
ReAct: Online Multimodal Embedding for Recency-Aware Spatiotemporal Activity Modeling
Chao Zhang | Keyang Zhang | Quan Yuan | Fangbo Tao | Luming Zhang | Tim Hanratty | Jiawei Han
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
ClaimVerif: A Real-time Claim Verification System Using the Web and Fact Databases
Shi Zhi | Yicheng Sun | Jiayi Liu | Chao Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Urbanity: A System for Interactive Exploration of Urban Dynamics from Streaming Human Sensing Data
Mengxiong Liu | Zhengchao Liu | Chao Zhang | Keyang Zhang | Quan Yuan | Tim Hanratty | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
An Attention-based Collaboration Framework for Multi-View Network Representation Learning
Meng Qu | Jian Tang | Jingbo Shang | Xiang Ren | Ming Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Distant Meta-Path Similarities for Text-Based Heterogeneous Information Networks
Chenguang Wang | Yangqiu Song | Haoran Li | Yizhou Sun | Ming Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Unsupervised Concept Categorization and Extraction from Scientific Document Titles
Adit Krishnan | Aravind Sankar | Shi Zhi | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Detecting Multiple Periods and Periodic Patterns in Event Time Sequences
Quan Yuan | Jingbo Shang | Xin Cao | Chao Zhang | Xinhe Geng | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
CoType: Joint Extraction of Typed Entities and Relations with Knowledge Bases
Xiang Ren | Zeqiu Wu | Wenqi He | Meng Qu | Clare R. Voss | Heng Ji | Tarek F. Abdelzaher | Jiawei Han
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Regions, Periods, Activities: Uncovering Urban Dynamics via Cross-Modal Representation Learning
Chao Zhang | Keyang Zhang | Quan Yuan | Haoruo Peng | Yu Zheng | Tim Hanratty | Shaowen Wang | Jiawei Han
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Constructing Structured Information Networks from Massive Text Corpora
Xiang Ren | Meng Jiang | Jingbo Shang | Jiawei Han
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Modeling Check-in Preferences with Multidimensional Knowledge: A Minimax Entropy Approach
Jingjing Wang | Min Li | Jiawei Han | Xiaolong Wang
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
GeoBurst: Real-Time Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams
Chao Zhang | Guangyu Zhou | Quan Yuan | Honglei Zhuang | Yu Zheng | Lance M. Kaplan | Shaowen Wang | Jiawei Han
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
Data-Driven Contextual Valence Shifter Quantification for Multi-Theme Sentiment Analysis
Hongkun Yu | Jingbo Shang | Meichun Hsu | Malú Castellanos | Jiawei Han
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
FacetGist: Collective Extraction of Document Facets in Large Technical Corpora
Tarique Siddiqui | Xiang Ren | Aditya G. Parameswaran | Jiawei Han
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
Automatic Entity Recognition and Typing in Massive Text Corpora
Xiang Ren | Ahmed El-Kishky | Chi Wang | Jiawei Han
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

doi dblp
Entity Disambiguation with Linkless Knowledge Bases
Yang Li | Shulong Tan | Huan Sun | Jiawei Han | Dan Roth | Xifeng Yan
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

doi dblp
Representing Documents via Latent Keyphrase Inference
Jialu Liu | Xiang Ren | Jingbo Shang | Taylor Cassidy | Clare R. Voss | Jiawei Han
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

doi dblp
Towards Mobile Query Auto-Completion: An Efficient Mobile Application-Aware Approach
Aston Zhang | Amit Goyal | Ricardo Baeza-Yates | Yi Chang | Jiawei Han | Carl A. Gunter | Hongbo Deng
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2015

doi dblp
Mining Latent Entity Structures
Chi Wang | Jiawei Han
2015

doi dblp
On Integrating Network and Community Discovery
Jialu Liu | Charu C. Aggarwal | Jiawei Han
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
adaQAC: Adaptive Query Auto-Completion via Implicit Negative Feedback
Aston Zhang | Amit Goyal | Weize Kong | Hongbo Deng | Anlei Dong | Yi Chang | Carl A. Gunter | Jiawei Han
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

doi dblp
Classification with Active Learning and Meta-Paths in Heterogeneous Information Networks
Chang Wan | Xiang Li | Ben Kao | Xiao Yu | Quanquan Gu | David Wai-Lok Cheung | Jiawei Han
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Leveraging Pattern Semantics for Extracting Entities in Enterprises
Fangbo Tao | Bo Zhao | Ariel Fuxman | Yang Li | Jiawei Han
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015

doi dblp
Network A/B Testing: From Sampling to Estimation
Huan Gui | Ya Xu | Anmol Bhasin | Jiawei Han
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015

2014

doi dblp
Outlier Detection for Temporal Data
Manish Gupta | Jing Gao | Charu C. Aggarwal | Jiawei Han
2014

doi dblp
Personalized entity recommendation: a heterogeneous information network approach
Xiao Yu | Xiang Ren | Yizhou Sun | Quanquan Gu | Bradley Sturt | Urvashi Khandelwal | Brandon Norick | Jiawei Han
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
On building entity recommender systems using user click log and freebase knowledge
Xiao Yu | Hao Ma | Bo-June Paul Hsu | Jiawei Han
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
Heterogeneous graph-based intent learning with queries, web pages and Wikipedia concepts
Xiang Ren | Yujing Wang | Xiao Yu | Jun Yan | Zheng Chen | Jiawei Han
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
Modeling Topic Diffusion in Multi-Relational Bibliographic Information Networks
Huan Gui | Yizhou Sun | Jiawei Han | George Brova
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

doi dblp
A hierarchical Dirichlet model for taxonomy expansion for search engines
Jingjing Wang | Changsung Kang | Yi Chang | Jiawei Han
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014

doi dblp
Learning to efficiently rank on big data
Lidan Wang | Jimmy Lin | Donald Metzler | Jiawei Han
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

doi dblp
The parallel path framework for entity discovery on the web
Tim Weninger | Thomas J. Johnston | Jiawei Han
2013 Volume 7 Issue 3

doi dblp
A framework of traveling companion discovery on trajectory data streams
Lu-An Tang | Yu Zheng | Jing Yuan | Jiawei Han | Alice Leung | Wen-Chih Peng | Thomas La Porta
2013 Volume 5 Issue 1

doi dblp
Exploring structure and content on the web: extraction and integration of the semi-structured web
Tim Weninger | Jiawei Han
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

doi dblp
Channeling the deluge: research challenges for big data and information systems
Paul Bennett | C. Lee Giles | Alon Y. Halevy | Jiawei Han | Marti A. Hearst | Jure Leskovec
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Content coverage maximization on word networks for hierarchical topic summarization
Chi Wang | Xiao Yu | Yanen Li | Chengxiang Zhai | Jiawei Han
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Mining collective intelligence in diverse groups
Guo-Jun Qi | Charu C. Aggarwal | Jiawei Han | Thomas S. Huang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
Mining Heterogeneous Information Networks: Principles and Methodologies
Yizhou Sun | Jiawei Han
2012

doi dblp
Latent Community Topic Analysis: Integration of Community Discovery with Topic Modeling
Zhijun Yin | Liangliang Cao | Quanquan Gu | Jiawei Han
2012 Volume 3 Issue 4

doi dblp
Efficient mining of correlated sequential patterns based on null hypothesis
Cindy Xide Lin | Ming Ji | Marina Danilevsky | Jiawei Han
Proceedings of the 2012 international workshop on Web-scale knowledge representation, retrieval and reasoning, Web-KR@CIKM 2012, Maui, HI, USA, October 29, 2012

doi dblp
When will it happen?: relationship prediction in heterogeneous information networks
Yizhou Sun | Jiawei Han | Charu C. Aggarwal | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the Fifth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2012, Seattle, WA, USA, February 8-12, 2012

doi dblp
User guided entity similarity search using meta-path selection in heterogeneous information networks
Xiao Yu | Yizhou Sun | Brandon Norick | Tiancheng Mao | Jiawei Han
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Document-topic hierarchies from document graphs
Tim Weninger | Yonatan Bisk | Jiawei Han
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Analysis and Refinement of Cross-Lingual Entity Linking
Taylor Cassidy | Heng Ji | Hongbo Deng | Jing Zheng | Jiawei Han
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and Visual Analytics - Third International Conference of the CLEF Initiative, CLEF 2012, Rome, Italy, September 17-20, 2012. Proceedings

doi dblp
BlueFinder: estimate where a beach photo was taken
Liangliang Cao | John R. Smith | Zhen Wen | Zhijun Yin | Xin Jin | Jiawei Han
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

2011

doi dblp
MoveMine: Mining moving object data for discovery of animal movement patterns
Zhenhui Li | Jiawei Han | Ming Ji | Lu-An Tang | Yintao Yu | Bolin Ding | Jae-Gil Lee | Roland Kays
2011 Volume 2 Issue 4

doi dblp
Collection-based sparse label propagation and its application on social group suggestion from photos
Jie Yu | Xin Jin | Jiawei Han | Jiebo Luo
2011 Volume 2 Issue 2

doi dblp
Collective topic modeling for heterogeneous networks
Hongbo Deng | Bo Zhao | Jiawei Han
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Learning relevance from heterogeneous social network and its application in online targeting
Chi Wang | Rajat Raina | David Fong | Ding Zhou | Jiawei Han | Greg J. Badros
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Authorship classification: a discriminative syntactic tree mining approach
Sangkyum Kim | Hyungsul Kim | Tim Weninger | Jiawei Han | Hyun Duk Kim
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Learning online discussion structures by conditional random fields
Hongning Wang | Chi Wang | ChengXiang Zhai | Jiawei Han
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Learning search tasks in queries and web pages via graph regularization
Ming Ji | Jun Yan | Siyu Gu | Jiawei Han | Xiaofei He | Wei Vivian Zhang | Zheng Chen
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
TEXplorer: keyword-based object search and exploration in multidimensional text databases
Bo Zhao | Cindy Xide Lin | Bolin Ding | Jiawei Han
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Towards feature selection in network
Quanquan Gu | Jiawei Han
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Correlated multi-label feature selection
Quanquan Gu | Zhenhui Li | Jiawei Han
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Geographical topic discovery and comparison
Zhijun Yin | Liangliang Cao | Jiawei Han | Chengxiang Zhai | Thomas S. Huang
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011

doi dblp
Growing parallel paths for entity-page discovery
Tim Weninger | Fabio Fumarola | Cindy Xide Lin | Rick Barber | Jiawei Han | Donato Malerba
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

doi dblp
Trust analysis with clustering
Manish Gupta | Yizhou Sun | Jiawei Han
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

doi dblp
HyLiEn: a hybrid approach to general list extraction on the web
Fabio Fumarola | Tim Weninger | Rick Barber | Donato Malerba | Jiawei Han
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2010

doi dblp
Mapping web pages to database records via link paths
Tim Weninger | Fabio Fumarola | Jiawei Han | Donato Malerba
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
Visual cube and on-line analytical processing of images
Xin Jin | Jiawei Han | Liangliang Cao | Jiebo Luo | Bolin Ding | Cindy Xide Lin
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
SHRINK: a structural clustering algorithm for detecting hierarchical communities in networks
Jianbin Huang | Heli Sun | Jiawei Han | Hongbo Deng | Yizhou Sun | Yaguang Liu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
Mining topic-level influence in heterogeneous networks
Lu Liu | Jie Tang | Jiawei Han | Meng Jiang | Shiqiang Yang
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
iRIN: image retrieval in image-rich information networks
Xin Jin | Jiebo Luo | Jie Yu | Gang Wang | Dhiraj Joshi | Jiawei Han
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
Social group suggestion from user image collections
Jie Yu | Xin Jin | Jiawei Han | Jiebo Luo
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
LINKREC: a unified framework for link recommendation with user attributes and graph structure
Zhijun Yin | Manish Gupta | Tim Weninger | Jiawei Han
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
Entity relation discovery from web tables and links
Cindy Xide Lin | Bo Zhao | Tim Weninger | Jiawei Han | Bing Liu
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
Keyword extraction for social snippets
Zhenhui Li | Ding Zhou | Yun-Fang Juan | Jiawei Han
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
RankCompete: simultaneous ranking and clustering of web photos
Liangliang Cao | Andrey Del Pozo | Xin Jin | Jiebo Luo | Jiawei Han | Thomas S. Huang
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
CETR: content extraction via tag ratios
Tim Weninger | William H. Hsu | Jiawei Han
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
Topic initiator detection on the world wide web
Xin Jin | W. Scott Spangler | Rui Ma | Jiawei Han
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

doi dblp
Aggregation of Multiple Judgments for Evaluating Ordered Lists
Hyun Duk Kim | ChengXiang Zhai | Jiawei Han
Advances in Information Retrieval, 32nd European Conference on IR Research, ECIR 2010, Milton Keynes, UK, March 28-31, 2010. Proceedings

2009

doi dblp
P-Rank: a comprehensive structural similarity measure over information networks
Peixiang Zhao | Jiawei Han | Yizhou Sun
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2008

doi dblp
Data mining for image/video processing: a promising research frontier
Jiawei Han
Proceedings of the 7th ACM International Conference on Image and Video Retrieval, CIVR 2008, Niagara Falls, Canada, July 7-9, 2008

doi dblp
Modeling hidden topics on document manifold
Deng Cai | Qiaozhu Mei | Jiawei Han | Chengxiang Zhai
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
On effective presentation of graph patterns: a structural representative approach
Chen Chen | Cindy Xide Lin | Xifeng Yan | Jiawei Han
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

2007

doi dblp
Regularized regression on image manifold for retrieval
Deng Cai | Xiaofei He | Jiawei Han
Proceedings of the 9th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2007, Augsburg, Bavaria, Germany, September 24-29, 2007

doi dblp
Regularized locality preserving indexing via spectral regression
Deng Cai | Xiaofei He | Wei Vivian Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, November 6-10, 2007

2006

doi dblp
Tensor space model for document analysis
Deng Cai | Xiaofei He | Jiawei Han
SIGIR 2006: Proceedings of the 29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Seattle, Washington, USA, August 6-11, 2006

doi dblp
Mining compressed commodity workflows from massive RFID data sets
Hector Gonzalez | Jiawei Han | Xiaolei Li
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

2003

doi dblp
Text classification from positive and unlabeled documents
Hwanjo Yu | ChengXiang Zhai | Jiawei Han
Proceedings of the 2003 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, New Orleans, Louisiana, USA, November 2-8, 2003

2002

doi dblp
Mining sequential patterns with constraints in large databases
Jian Pei | Jiawei Han | Wei Wang
Proceedings of the 2002 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, McLean, VA, USA, November 4-9, 2002

2001

doi dblp
Multi-Dimensional Sequential Pattern Mining
Helen Pinto | Jiawei Han | Jian Pei | Ke Wang | Qiming Chen | Umeshwar Dayal
Proceedings of the 2001 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Atlanta, Georgia, USA, November 5-10, 2001

2000

doi dblp
Beyond intratransaction association analysis: mining multidimensional intertransaction association rules
Hongjun Lu | Ling Feng | Jiawei Han
2000 Volume 18 Issue 4

1999

doi dblp
Mining Inter-Transaction Associations with Templates
Ling Feng | Hongjun Lu | Jeffrey Xu Yu | Jiawei Han
Proceedings of the 1999 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Kansas City, Missouri, USA, November 2-6, 1999

1995

doi dblp
Mining Knowledge at Multiple Concept Levels
Jiawei Han
CIKM '95, Proceedings of the 1995 International Conference on Information and Knowledge Management, November 28 - December 2, 1995, Baltimore, Maryland, USA

1994

doi dblp
LogicBase: A Deductive Database System Prototype
Jiawei Han | Ling Liu | Zhaohui Xie
Proceedings of the Third International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'94), Gaithersburg, Maryland, USA, November 29 - December 2, 1994

Search
Co-authors
Venues