Jiawei Sheng


2022

doi dblp
Relation-Guided Few-Shot Relational Triple Extraction
Xin Cong | Jiawei Sheng | Shiyao Cui | Bowen Yu | Tingwen Liu | Bin Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
CorED: Incorporating Type-level and Instance-level Correlations for Fine-grained Event Detection
Jiawei Sheng | Rui Sun | Shu Guo | Shiyao Cui | Jiangxia Cao | Lihong Wang | Tingwen Liu | Hongbo Xu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Contrastive Cross-Domain Sequential Recommendation
Jiangxia Cao | Xin Cong | Jiawei Sheng | Tingwen Liu | Bin Wang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Two-tier Graph Contextual Embedding for Cross-device User Matching
Hongren Huang | Shu Guo | Chen Li | Jiawei Sheng | Lihong Wang | Jianxin Li | Jing Liu | Shenghai Zhong
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-level Connection Enhanced Representation Learning for Script Event Prediction
Lihong Wang | Juwei Yue | Shu Guo | Jiawei Sheng | Qianren Mao | Zhenyu Chen | Shenghai Zhong | Chen Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Semi-Open Information Extraction
Bowen Yu | Zhenyu Zhang | Jiawei Sheng | Tingwen Liu | Yubin Wang | Yucheng Wang | Bin Wang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021