Jiawei Zhang


2013

doi dblp
Inferring anchor links across multiple heterogeneous social networks
Xiangnan Kong | Jiawei Zhang | Philip S. Yu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2014

doi dblp
Transferring heterogeneous links across location-based social networks
Jiawei Zhang | Xiangnan Kong | Philip S. Yu
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

2015

doi dblp
Enterprise Social Link Recommendation
Jiawei Zhang | Yuanhua Lv | Philip S. Yu
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2016

doi dblp
HeteroSales: Utilizing Heterogeneous Social Networks to Identify the Next Enterprise Customer
Qingbo Hu | Sihong Xie | Jiawei Zhang | Qiang Zhu | Songtao Guo | Philip S. Yu
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

doi dblp
PCT: Partial Co-Alignment of Social Networks
Jiawei Zhang | Philip S. Yu
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

doi dblp
Information Diffusion at Workplace
Jiawei Zhang | Philip S. Yu | Yuanhua Lv | Qianyi Zhan
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2017

doi dblp
Enterprise Employee Training via Project Team Formation
Jiawei Zhang | Philip S. Yu | Yuanhua Lv
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Link Prediction with Cardinality Constraint
Jiawei Zhang | Jianhui Chen | Junxing Zhu | Yi Chang | Philip S. Yu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
BL-ECD: Broad Learning based Enterprise Community Detection via Hierarchical Structure Fusion
Jiawei Zhang | Limeng Cui | Philip S. Yu | Yuanhua Lv
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Broad Learning based Multi-Source Collaborative Recommendation
Junxing Zhu | Jiawei Zhang | Lifang He | Quanyuan Wu | Bin Zhou | Chenwei Zhang | Philip S. Yu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Community detection for emerging social networks
Qianyi Zhan | Jiawei Zhang | Philip S. Yu | Junyuan Xie
2017 Volume 20 Issue 6

2018

doi dblp
Multi-view Collective Tensor Decomposition for Cross-modal Hashing
Limeng Cui | Zhensong Chen | Jiawei Zhang | Lifang He | Yong Shi | Philip S. Yu
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

doi dblp
Learning Urban Community Structures: A Collective Embedding Perspective with Periodic Spatial-temporal Mobility Graphs
Pengyang Wang | Yanjie Fu | Jiawei Zhang | Xiaolin Li | Dan Lin
2018 Volume 9 Issue 6

2019

doi dblp
Gated Spectral Units: Modeling Co-evolving Patterns for Sequential Recommendation
Lei Zheng | Ziwei Fan | Chun-Ta Lu | Jiawei Zhang | Philip S. Yu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Deep Distribution Network: Addressing the Data Sparsity Issue for Top-N Recommendation
Lei Zheng | Chaozhuo Li | Chun-Ta Lu | Jiawei Zhang | Philip S. Yu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
HENA 2019: The 3rd Workshop of Heterogeneous Information Network Analysis and Applications
Chuan Shi | Yanfang Ye | Jiawei Zhang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Multi-view collective tensor decomposition for cross-modal hashing
Limeng Cui | Jiawei Zhang | Lifang He | Philip S. Yu
2019 Volume 8 Issue 1