Jiaxin Mao


2022

doi dblp
Learning Discrete Representations via Constrained Clustering for Effective and Efficient Dense Retrieval
Jingtao Zhan | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
A Cooperative Neural Information Retrieval Pipeline with Knowledge Enhanced Automatic Query Reformulation
Xiangsheng Li | Jiaxin Mao | Weizhi Ma | Zhijing Wu | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma | Zhaowei Wang | Xiuqiang He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search
Jia Chen | Yiqun Liu | Yan Fang | Jiaxin Mao | Hui Fang | Shenghao Yang | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo | Zhengyi Ma | Jiaxin Mao | Hongjin Qian | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Zhicheng Dou
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Generating Clarifying Questions with Web Search Results
Ziliang Zhao | Zhicheng Dou | Jiaxin Mao | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Interacting with Non-Cooperative User: A New Paradigm for Proactive Dialogue Policy
Wenqiang Lei | Yao Zhang | Feifan Song | Hongru Liang | Jiaxin Mao | Jiancheng Lv | Zhenglu Yang | Tat-Seng Chua
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Evaluating Interpolation and Extrapolation Performance of Neural Retrieval Models
Jingtao Zhan | Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
KuaiRec: A Fully-observed Dataset and Insights for Evaluating Recommender Systems
Chongming Gao | Shijun Li | Wenqiang Lei | Jiawei Chen | Biao Li | Peng Jiang | Xiangnan He | Jiaxin Mao | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Learning Probabilistic Box Embeddings for Effective and Efficient Ranking
Lang Mei | Jiaxin Mao | Gang Guo | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Global or Local: Constructing Personalized Click Models for Web Search
Junqi Zhang | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma | Qi Tian
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Unbiased Learning to Rank: Online or Offline?
Qingyao Ai | Tao Yang | Huazheng Wang | Jiaxin Mao
2021 Volume 39 Issue 2

doi dblp
A Hybrid Framework for Session Context Modeling
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ziyi Ye | Weizhi Ma | Chao Wang | Min Zhang | Shaoping Ma
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Investigating Session Search Behavior with Knowledge Graphs
Xiangsheng Li | Maarten de Rijke | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Optimizing Dense Retrieval Model Training with Hard Negatives
Jingtao Zhan | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Investigating User Behavior in Legal Case Retrieval
Yunqiu Shao | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Jointly Optimizing Query Encoder and Product Quantization to Improve Retrieval Performance
Jingtao Zhan | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
POSSCORE: A Simple Yet Effective Evaluation of Conversational Search with Part of Speech Labelling
Zeyang Liu | Ke Zhou | Jiaxin Mao | Max L. Wilson
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Evaluating Relevance Judgments with Pairwise Discriminative Power
Zhumin Chu | Jiaxin Mao | Fan Zhang | Yiqun Liu | Tetsuya Sakai | Min Zhang | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Incorporating Query Reformulating Behavior into Web Search Evaluation
Jia Chen | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Fan Zhang | Tetsuya Sakai | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Topic-enhanced knowledge-aware retrieval model for diverse relevance estimation
Xiangsheng Li | Jiaxin Mao | Weizhi Ma | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma | Zhaowei Wang | Xiuqiang He
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Towards a Better Understanding of Query Reformulation Behavior in Web Search
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Fan Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Constructing a Comparison-based Click Model for Web Search
Ruizhe Zhang | Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Challenges in designing a brain-machine search interface
Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
2020 Volume 54 Issue 2

doi dblp
Investigating Examination Behavior in Mobile Search
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Mark Sanderson | Min Zhang | Shaoping Ma
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
A Context-Aware Click Model for Web Search
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Modeling User Behavior for Vertical Search: Images, Apps and Products
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
An Analysis of BERT in Document Ranking
Jingtao Zhan | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Investigating Reading Behavior in Fine-grained Relevance Judgment
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Cascade or Recency: Constructing Better Evaluation Metrics for Session Search
Fan Zhang | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Models Versus Satisfaction: Towards a Better Understanding of Evaluation Metrics
Fan Zhang | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Preference-based Evaluation Metrics for Web Image Search
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Haitian Chen | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Neural Logic Reasoning
Shaoyun Shi | Hanxiong Chen | Weizhi Ma | Jiaxin Mao | Min Zhang | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning Better Representations for Neural Information Retrieval with Graph Information
Xiangsheng Li | Maarten de Rijke | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Leveraging Passage-level Cumulative Gain for Document Ranking
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jingtao Zhan | Yukun Zheng | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Investigating Fine-Grained Usefulness Perception Process in Mobile Search
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

doi dblp
Improving Search Snippets in Context-Aware Web Search Scenarios
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

2019

doi dblp
Search Result Reranking with Visual and Structure Information Sources
Yiqun Liu | Junqi Zhang | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma | Qi Tian | Yanxiong Lu | Leyu Lin
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
Constructing Click Model for Mobile Search with Viewport Time
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Cheng Luo | Min Zhang | Shaoping Ma
2019 Volume 37 Issue 4

doi dblp
THUIR at the NTCIR-14 WWW-2 Task
Yukun Zheng | Zhumin Chu | Xiangsheng Li | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
NII Testbeds and Community for Information Access Research - 14th International Conference, NTCIR 2019, Tokyo, Japan, June 10-13, 2019, Revised Selected Papers

doi dblp
Investigating the Reliability of Click Models
Jiaxin Mao | Zhumin Chu | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019

doi dblp
SIGIR 2019 Tutorial on Explainable Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Jiaxin Mao | Qingyao Ai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Towards Context-Aware Evaluation for Image Search
Yunqiu Shao | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Teach Machine How to Read: Reading Behavior Inspired Relevance Estimation
Xiangsheng Li | Jiaxin Mao | Chao Wang | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Investigating Passage-level Relevance and Its Role in Document-level Relevance Judgment
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Human Behavior Inspired Machine Reading Comprehension
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Zixin Ye | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
TianGong-ST: A New Dataset with Large-scale Refined Real-world Web Search Sessions
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Investigating the Learning Process in Job Search: A Longitudinal Study
Jiaxin Mao | Damiano Spina | Sargol Sadeghi | Falk Scholer | Mark Sanderson
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Improving Web Image Search with Contextual Information
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Qingyao Ai | Yufei Huang | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Context-Aware Ranking by Constructing a Virtual Environment for Reinforcement Learning
Junqi Zhang | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ruizhe Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma | Jun Xu | Qi Tian
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Grid-based Evaluation Metrics for Web Image Search
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Yunqiu Shao | Zixin Ye | Min Zhang | Shaoping Ma
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
WWW'19 Tutorial on Explainable Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Jiaxin Mao | Qingyao Ai
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Investigating Query Reformulation Behavior of Search Users
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 25th China Conference, CCIR 2019, Fuzhou, China, September 20-22, 2019, Proceedings

2018

doi dblp
How Does Domain Expertise Affect Users' Search Interaction and Outcome in Exploratory Search?
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Noriko Kando | Min Zhang | Shaoping Ma
2018 Volume 36 Issue 4

doi dblp
Unbiased Learning to Rank: Theory and Practice
Qingyao Ai | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | W. Bruce Croft
Proceedings of the 2018 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2018, Tianjin, China, September 14-17, 2018

doi dblp
Improving Session Search Performance with a Multi-MDP Model
Jia Chen | Yiqun Liu | Cheng Luo | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

doi dblp
Towards Designing Better Session Search Evaluation Metrics
Mengyang Liu | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Cheng Luo | Shaoping Ma
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Constructing Click Models for Mobile Search
Jiaxin Mao | Cheng Luo | Min Zhang | Shaoping Ma
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Constructing an Interaction Behavior Model for Web Image Search
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Maarten de Rijke | Ruizhe Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Unbiased Learning to Rank: Theory and Practice
Qingyao Ai | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | W. Bruce Croft
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Understanding Reading Attention Distribution during Relevance Judgement
Xiangsheng Li | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Zexue He | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
A Two-Stage Model for User's Examination Behavior in Mobile Search
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Noriko Kando | Zexue He | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 2018 Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2018, New Brunswick, NJ, USA, March 11-15, 2018

doi dblp
"Satisfaction with Failure" or "Unsatisfied Success": Investigating the Relationship between Search Success and User Satisfaction
Mengyang Liu | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Cheng Luo | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Investigating Result Usefulness in Mobile Search
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Noriko Kando | Cheng Luo | Min Zhang | Shaoping Ma
Advances in Information Retrieval - 40th European Conference on IR Research, ECIR 2018, Grenoble, France, March 26-29, 2018, Proceedings

2017

doi dblp
ACM SIGIR Student Liaison Program
Mohammad Aliannejadi | Maram Hasanain | Jiaxin Mao | Jaspreet Singh | Johanne R. Trippas | Hamed Zamani | Laura Dietz
2017 Volume 51 Issue 3

doi dblp
Enhancing click models with mouse movement information
Zeyang Liu | Jiaxin Mao | Chao Wang | Qingyao Ai | Yiqun Liu | Jian-Yun Nie
2017 Volume 20 Issue 1

doi dblp
Understanding and Predicting Usefulness Judgment in Web Search
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Huan-Bo Luan | Min Zhang | Shaoping Ma | Hengliang Luo | Yuntao Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2016

pdf dblp
How does Domain Expertise Affect Users' Search Processes in Exploratory Searches?
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the Second International Workshop on Search as Learning, SAL 2016, co-located with the 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 21st, 2016

pdf dblp
THUIR at NTCIR-12 IMine Task
Zeyang Liu | Ye Chen | Rongjie Cai | Jiaxin Mao | Chao Wang | Cheng Luo | Xin Li | Yiqun Liu | Min Zhang | Huan-Bo Luan | Shaoping Ma
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

doi dblp
When does Relevance Mean Usefulness and User Satisfaction in Web Search?
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ke Zhou | Jian-Yun Nie | Jingtao Song | Min Zhang | Shaoping Ma | Jiashen Sun | Hengliang Luo
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016