Jie Feng


2022

doi dblp
Crowd Flow Prediction for Irregular Regions with Semantic Graph Attention Network
Fuxian Li | Jie Feng | Huan Yan | Depeng Jin | Yong Li
2022 Volume 13 Issue 5

2021

doi dblp
One-shot Transfer Learning for Population Mapping
Erzhuo Shao | Jie Feng | Yingheng Wang | Tong Xia | Yong Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
DeepApp: Predicting Personalized Smartphone App Usage via Context-Aware Multi-Task Learning
Tong Xia | Yong Li | Jie Feng | Depeng Jin | Qing Zhang | Hengliang Luo | Qingmin Liao
2020 Volume 11 Issue 6

2019

doi dblp
Learning Phase Competition for Traffic Signal Control
Guanjie Zheng | Yuanhao Xiong | Xinshi Zang | Jie Feng | Hua Wei | Huichu Zhang | Yong Li | Kai Xu | Zhenhui Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
DPLink: User Identity Linkage via Deep Neural Network From Heterogeneous Mobility Data
Jie Feng | Mingyang Zhang | Huandong Wang | Zeyu Yang | Chao Zhang | Yong Li | Depeng Jin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
DeepMove: Predicting Human Mobility with Attentional Recurrent Networks
Jie Feng | Yong Li | Chao Zhang | Funing Sun | Fanchao Meng | Ang Guo | Depeng Jin
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018