Jieming Zhu


2020

doi dblp
Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation
Jieming Zhu | Jinyang Liu | Weiqi Li | Jincai Lai | Xiuqiang He | Liang Chen | Zibin Zheng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Item Tagging for Information Retrieval: A Tripartite Graph Neural Network based Approach
Kelong Mao | Xi Xiao | Jieming Zhu | Biao Lu | Ruiming Tang | Xiuqiang He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2021

doi dblp
SimpleX: A Simple and Strong Baseline for Collaborative Filtering
Kelong Mao | Jieming Zhu | Jinpeng Wang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xi Xiao | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
UltraGCN: Ultra Simplification of Graph Convolutional Networks for Recommendation
Kelong Mao | Jieming Zhu | Xi Xiao | Biao Lu | Zhaowei Wang | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Open Benchmarking for Click-Through Rate Prediction
Jieming Zhu | Jinyang Liu | Shuai Yang | Qi Zhang | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Hierarchical Cross-Modal Graph Consistency Learning for Video-Text Retrieval
Weike Jin | Zhou Zhao | Pengcheng Zhang | Jieming Zhu | Xiuqiang He | Yueting Zhuang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Cross-Batch Negative Sampling for Training Two-Tower Recommenders
Jinpeng Wang | Jieming Zhu | Xiuqiang He
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
RMBERT: News Recommendation via Recurrent Reasoning Memory Network over BERT
Qinglin Jia | Jingjie Li | Qi Zhang | Xiuqiang He | Jieming Zhu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021