Jieping Ye


2022

doi dblp
Rethinking Graph Convolutional Networks in Knowledge Graph Completion
Zhanqiu Zhang | Jie Wang | Jieping Ye | Feng Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Deep Natural Language Processing for Search and Recommendation
Bo Long | Jieping Ye | Zang Li | Huiji Gao | Sandeep Kumar Jha
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Joint Inverse Reinforcement Learning and Deep Learning Model for Drivers' Behavioral Prediction
Guojun Wu | Yanhua Li | Shikai Luo | Ge Song | Qichao Wang | Jing He | Jieping Ye | Xiaohu Qie | Hongtu Zhu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Masked-field Pre-training for User Intent Prediction
Peng Wang | Jiang Xu | Chunyi Liu | Hao Feng | Zang Li | Jieping Ye
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Hierarchical Adaptive Contextual Bandits for Resource Constraint based Recommendation
Mengyue Yang | Qingyang Li | Zhiwei (Tony) Qin | Jieping Ye
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
CIKM 2019 Workshop on Artificial Intelligence in Transportation (AI in transportation)
Weinan Zhang | Haiming Jin | Lingyu Zhang | Hongtu Zhu | Zhenhui Jessie Li | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching
Ming Zhou | Jiarui Jin | Weinan Zhang | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Chenxi Wang | Guobin Wu | Yong Yu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms
Jiarui Jin | Ming Zhou | Weinan Zhang | Minne Li | Zilong Guo | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Xiaocheng Tang | Chenxi Wang | Jun Wang | Guobin Wu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Recommendation-based Team Formation for On-demand Taxi-calling Platforms
Lingyu Zhang | Tianshu Song | Yongxin Tong | Zimu Zhou | Dan Li | Wei Ai | Lulu Zhang | Guobin Wu | Yan Liu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Efficient Ridesharing Order Dispatching with Mean Field Multi-Agent Reinforcement Learning
Minne Li | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Yaodong Yang | Jun Wang | Chenxi Wang | Guobin Wu | Jieping Ye
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Big Data at Didi Chuxing
Jieping Ye
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Taxi or Hitchhiking: Predicting Passenger's Preferred Service on Ride Sharing Platforms
Lingyu Zhang | Wei Ai | Chuan Yuan | Yuhui Zhang | Jieping Ye
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2006

doi dblp
Efficient model selection for regularized linear discriminant analysis
Jieping Ye | Tao Xiong | Qi Li | Ravi Janardan | Jinbo Bi | Vladimir Cherkassky | Chandra Kambhamettu
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006