Jin-Mao Wei


2019

doi dblp
A general framework for learning prosodic-enhanced representation of rap lyrics
Hongru Liang | Haozheng Wang | Qian Li | Jun Wang | Guandong Xu | Jiawei Chen | Jin-Mao Wei | Zhenglu Yang
2019 Volume 22 Issue 6

2018

doi dblp
A Story Coherence based Neural Network Model for Predicting Story Ending
Qian Li | Ziwei Li | Jin-Mao Wei | Zhenglu Yang | Yanhui Gu | R. Uday Kiran
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

doi dblp
AttAE-RL^2: Attention based Autoencoder for Rap Lyrics Representation Learning
Hongru Liang | Qian Li | Haozheng Wang | Hang Li | Jin-Mao Wei | Zhenglu Yang
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
An Effective Framework for Question Answering over Freebase via Reconstructing Natural Sequences
Bin Yue | Min Gui | Jiahui Guo | Zhenglu Yang | Jin-Mao Wei | Shaodi You
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Effective Strategies on Representing Information Networks
Hang Li | Haozheng Wang | Zhenglu Yang | Jin-Mao Wei | Masato Odagaki
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
An Enhanced Convolutional Neural Network Model for Answer Selection
Jiahui Guo | Bin Yue | Guandong Xu | Zhenglu Yang | Jin-Mao Wei
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017