Jing Wan


2022

doi dblp
Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment
Kaisheng Zeng | Zhenhao Dong | Lei Hou | Yixin Cao | Minghao Hu | Jifan Yu | Xin Lv | Lei Cao | Xin Wang | Haozhuang Liu | Yi Huang | Junlan Feng | Jing Wan | Juanzi Li | Ling Feng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2017

pdf dblp
The GDUFS System in NTCIR-13 ECA Task
Han Ren | Yafeng Ren | Jing Wan
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

2014

pdf dblp
The WHUTE System in NTCIR-11 RITE-VAL Task
Han Ren | Hongmiao Wu | Xiwen Tan | Pengyuan Wang | Donghong Ji | Jing Wan
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

2013

pdf dblp
The WHUTE System in NTCIR-10 RITE Task
Han Ren | Hongmiao Wu | Chen Lv | Donghong Ji | Jing Wan
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

2011

doi dblp
A Web Knowledge Based Approach for Complex Question Answering
Han Ren | Dong-Hong Ji | Chong Teng | Jing Wan
Information Retrieval Technology - 7th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2011, Dubai, United Arab Emirates, December 18-20, 2011. Proceedings

2010

pdf dblp
WHU Question Answering System at NTCIR-8 ACLIA Task
Han Ren | Donghong Ji | Jing Wan
Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010

2008

pdf dblp
Multi-Strategy Question Answering System for NTCIR-7 C-C Task
Han Ren | Donghong Ji | Yanxiang He | Chong Teng | Jing Wan
Proceedings of the 7th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-7, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 16-19, 2008