Jingfang Xu


2021

doi dblp
WG4Rec: Modeling Textual Content with Word Graph for News Recommendation
Shaoyun Shi | Weizhi Ma | Zhen Wang | Min Zhang | Kun Fang | Jingfang Xu | Yiqun Liu | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
ComQA: Compositional Question Answering via Hierarchical Graph Neural Networks
Bingning Wang | Ting Yao | Weipeng Chen | Jingfang Xu | Xiaochuan Wang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Unsupervised Story Comprehension with Hierarchical Encoder-Decoder
Bingning Wang | Ting Yao | Qi Zhang | Jingfang Xu | Kang Liu | Zhixing Tian | Jun Zhao
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019

doi dblp
Document Gated Reader for Open-Domain Question Answering
Bingning Wang | Ting Yao | Qi Zhang | Jingfang Xu | Zhixing Tian | Kang Liu | Jun Zhao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2017

pdf dblp
SG01 at the NTCIR-13 STC-2 Task
Haizhou Zhao | Yi Du | Hang Li | Qiao Qian | Hao Zhou | Minlie Huang | Jingfang Xu
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

pdf dblp
Overview of the NTCIR-13 We Want Web Task
Cheng Luo | Tetsuya Sakai | Yiqun Liu | Zhicheng Dou | Chenyan Xiong | Jingfang Xu
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

doi dblp
Cross-Lingual Information Retrieve in Sogou Search
Jingfang Xu | Feifei Zhai | Zhengshan Xue
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
SogouT-16: A New Web Corpus to Embrace IR Research
Cheng Luo | Yukun Zheng | Yiqun Liu | Xiaochuan Wang | Jingfang Xu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
DeepRank: A New Deep Architecture for Relevance Ranking in Information Retrieval
Liang Pang | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Jun Xu | Jingfang Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2011

doi dblp
Learning similarity function for rare queries
Jingfang Xu | Gu Xu
Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011

2010

doi dblp
Improving quality of training data for learning to rank using click-through data
Jingfang Xu | Chuanliang Chen | Gu Xu | Hang Li | Elbio Renato Torres Abib
Proceedings of the Third International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2010, New York, NY, USA, February 4-6, 2010

2007

doi dblp
Estimating collection size with logistic regression
Jingfang Xu | Sheng Wu | Xing Li
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

doi dblp
Learning to rank collections
Jingfang Xu | Xing Li
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007