Jingjing Chen


2022

doi dblp
M2TR: Multi-modal Multi-scale Transformers for Deepfake Detection
Junke Wang | Zuxuan Wu | Wenhao Ouyang | Xintong Han | Jingjing Chen | Yu-Gang Jiang | Ser-Nam Li
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
Adaptive Temporal Grouping for Black-box Adversarial Attacks on Videos
Zhipeng Wei | Jingjing Chen | Hao Zhang | Linxi Jiang | Yu-Gang Jiang
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
DiGAN: Directional Generative Adversarial Network for Object Transfiguration
Zhen Luo | Yingfang Zhang | Peihao Zhong | Jingjing Chen | Donglong Chen
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
Cross-lingual Adaptation for Recipe Retrieval with Mixup
Bin Zhu | Chong-Wah Ngo | Jingjing Chen | Wing Kwong Chan
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
Ingredient-enriched Recipe Generation from Cooking Videos
Jianlong Wu | Liangming Pan | Jingjing Chen | Yu-Gang Jiang
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Ran Cui | Tianwen Qian | Pai Peng | Elena Daskalaki | Jingjing Chen | Xiaowei Guo | Huyang Sun | Yu-Gang Jiang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2020

doi dblp
Visual Relations Augmented Cross-modal Retrieval
Yutian Guo | Jingjing Chen | Hao Zhang | Yu-Gang Jiang
Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020

2019

doi dblp
DietLens-Eout: Large Scale Restaurant Food Photo Recognition
Zhipeng Wei | Jingjing Chen | Zhaoyan Ming | Chong-Wah Ngo | Tat-Seng Chua | Fengfeng Zhou
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019