Jingjing Li


2022

doi dblp
Universal adversarial perturbations generative network
Zheng Wang | Yang Yang | Jingjing Li | Xiaofeng Zhu
2022 Volume 25 Issue 4

doi dblp
Bit-aware Semantic Transformer Hashing for Multi-modal Retrieval
Wentao Tan | Lei Zhu | Weili Guan | Jingjing Li | Zhiyong Cheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Region Semantically Aligned Network for Zero-Shot Learning
Ziyang Wang | Yunhao Gou | Jingjing Li | Yu Zhang | Yang Yang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Exploring nonnegative and low-rank correlation for noise-resistant spectral clustering
Zheng Wang | Lin Zuo | Jing Ma | Si Chen | Jingjing Li | Zhao Kang | Lei Zhang
2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
Exploiting Cross-session Information for Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Ruihong Qiu | Zi Huang | Jingjing Li | Hongzhi Yin
2020 Volume 38 Issue 3

doi dblp
Flexible Multi-modal Hashing for Scalable Multimedia Retrieval
Lei Zhu | Xu Lu | Zhiyong Cheng | Jingjing Li | Huaxiang Zhang
2020 Volume 11 Issue 2

doi dblp
Discovering attractive segments in the user-generated video streams
Zheng Wang | Jie Zhou | Jing Ma | Jingjing Li | Jiangbo Ai | Yang Yang
2020 Volume 57 Issue 1

doi dblp
Multi-source domain adaptation with graph embedding and adaptive label prediction
Ao Ma | Fuming You | Mengmeng Jing | Jingjing Li | Ke Lu
2020 Volume 57 Issue 6

2019

doi dblp
Rethinking the Item Order in Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Ruihong Qiu | Jingjing Li | Zi Huang | Hongzhi Yin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019