Jingping Bi


2022

doi dblp
Can Adversarial Training benefit Trajectory Representation?: An Investigation on Robustness for Trajectory Similarity Computation
Quanliang Jing | Shuo Liu | Xinxin Fan | Jingwei Li | Di Yao | Baoli Wang | Jingping Bi
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
FingFormer: Contrastive Graph-based Finger Operation Transformer for Unsupervised Mobile Game Bot Detection
Wenbin Li | Xiaokai Chu | Yueyang Su | Di Yao | Shiwei Zhao | Runze Wu | Shize Zhang | Jianrong Tao | Hao Deng | Jingping Bi
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Variational Cross-Network Embedding for Anonymized User Identity Linkage
Xiaokai Chu | Xinxin Fan | Zhihua Zhu | Jingping Bi
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
LRHNE: A Latent-Relation Enhanced Embedding Method for Heterogeneous Information Networks
Zhihua Zhu | Xinxin Fan | Xiaokai Chu | Jianhui Huang | Jingping Bi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Cross-Network Embedding for Multi-Network Alignment
Xiaokai Chu | Xinxin Fan | Di Yao | Zhihua Zhu | Jianhui Huang | Jingping Bi
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2017

doi dblp
SERM: A Recurrent Model for Next Location Prediction in Semantic Trajectories
Di Yao | Chao Zhang | Jian-Hui Huang | Jingping Bi
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017