Jingping Shao


2022

pdf dblp
Exploiting Global Behavior Contextual Correlation in Sequential Recommendation Augmentation
Qian Yu | Xiangdong Wu | Chen Yang | Zihao Zhao | Haoxin Liu | Chaosheng Fan | Changping Peng | Zhangang Lin | Jinghe Hu | Jingping Shao
Proceedings of the Workshop on Deep Learning for Search and Recommendation (DL4SR 2022) co-located with the 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2022), Atlanta, Georgia, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR Prediction
Xiaoxiao Xu | Zhiwei Fang | Qian Yu | Ruoran Huang | Chaosheng Fan | Yong Li | Yang He | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao | Non Non
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Rethinking Large-scale Pre-ranking System: Entire-chain Cross-domain Models
Jinbo Song | Ruoran Huang | Xinyang Wang | Wei Huang | Qian Yu | Mingming Chen | Yafei Yao | Chaosheng Fan | Changping Peng | Zhangang Lin | Jinghe Hu | Jingping Shao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Implicit User Awareness Modeling via Candidate Items for CTR Prediction in Search Ads
Kaifu Zheng | Lu Wang | Yu Li | Xusong Chen | Hu Liu | Jing Lu | Xiwei Zhao | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework
Xiaoxiao Xu | Chen Yang | Qian Yu | Zhiwei Fang | Jiaxing Wang | Chaosheng Fan | Yang He | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Underestimation Refinement: A General Enhancement Strategy for Exploration in Recommendation Systems
Yuhai Song | Lu Wang | Haoming Dang | Weiwei Zhou | Jing Guan | Xiwei Zhao | Changping Peng | Yongjun Bao | Jingping Shao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021