Jinjie Gu


2023

doi dblp
Marketing Budget Allocation with Offline Constrained Deep Reinforcement Learning
Tianchi Cai | Jiyan Jiang | Wenpeng Zhang | Shiji Zhou | Xierui Song | Li Yu | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Guannan Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Scope-aware Re-ranking with Gated Attention in Feed
Hao Qian | Qintong Wu | Kai Zhang | Zhiqiang Zhang | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Jun Zhou | Jinjie Gu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
An Industrial Framework for Cold-Start Recommendation in Zero-Shot Scenarios
Zhaoxin Huan | Gongduo Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Qintong Wu | Lihong Gu | Jinjie Gu | Yong He | Yue Zhu | Linjian Mo
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Multiple Instance Learning for Uplift Modeling
Yao Zhao | Haipeng Zhang | Shiwei Lyu | Ruiying Jiang | Jinjie Gu | Guannan Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
FwSeqBlock: A Field-wise Approach for Modeling Behavior Representation in Sequential Recommendation
Hao Qian | Qintong Wu | Minghao Li | Zhengwei Wu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Lihong Gu | Jinjie Gu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
See Clicks Differently: Modeling User Clicking Alternatively with Multi Classifiers for CTR Prediction
Shiwei Lyu | Hongbo Cai | Chaohe Zhang | Shuai Ling | Yue Shen | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Guannan Zhang | Haipeng Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Multi-Task Learning Approach for Delayed Feedback Modeling
Zhigang Huangfu | Gongduo Zhang | Zhengwei Wu | Qintong Wu | Zhiqiang Zhang | Lihong Gu | Jun Zhou | Jinjie Gu
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks
Ziqi Liu | Yue Shen | Xiaocheng Cheng | Qiang Li | Jianping Wei | Zhiqiang Zhang | Dong Wang | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Adversarial Learning for Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Xuanying Chen | Zhining Liu | Li Yu | Sen Li | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Yize Tan | Jinjie Gu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Two-Stage Audience Expansion for Financial Targeting in Marketing
Zhining Liu | Xiao-Fan Niu | Chenyi Zhuang | Yize Tan | Yixiang Mu | Jinjie Gu | Guannan Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019