Jinjie Gu


2022

doi dblp
A Multi-Task Learning Approach for Delayed Feedback Modeling
Zhigang Huangfu | Gongduo Zhang | Zhengwei Wu | Qintong Wu | Zhiqiang Zhang | Lihong Gu | Jun Zhou | Jinjie Gu
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Scope-aware Re-ranking with Gated Attention in Feed
Hao Qian | Qintong Wu | Kai Zhang | Zhiqiang Zhang | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Jun Zhou | Jinjie Gu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
An Industrial Framework for Cold-Start Recommendation in Zero-Shot Scenarios
Zhaoxin Huan | Gongduo Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Qintong Wu | Lihong Gu | Jinjie Gu | Yong He | Yue Zhu | Linjian Mo
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks
Ziqi Liu | Yue Shen | Xiaocheng Cheng | Qiang Li | Jianping Wei | Zhiqiang Zhang | Dong Wang | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Adversarial Learning for Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Xuanying Chen | Zhining Liu | Li Yu | Sen Li | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Yize Tan | Jinjie Gu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Two-Stage Audience Expansion for Financial Targeting in Marketing
Zhining Liu | Xiao-Fan Niu | Chenyi Zhuang | Yize Tan | Yixiang Mu | Jinjie Gu | Guannan Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019