Jinpeng Wang


2012

doi dblp
Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation
Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao | Rui Yan | Haitian Wei | Jian-Yun Nie | Xiaoming Li
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

2013

doi dblp
Originator or propagator?: incorporating social role theory into topic models for twitter content analysis
Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Yulan He | Jian-Yun Nie | Xiaoming Li
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2014

doi dblp
Infer User Interests via Link Structure Regularization
Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao | Yulan He | Xiaoming Li
2014 Volume 5 Issue 2

2021

doi dblp
Cross-Batch Negative Sampling for Training Two-Tower Recommenders
Jinpeng Wang | Jieming Zhu | Xiuqiang He
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
SimpleX: A Simple and Strong Baseline for Collaborative Filtering
Kelong Mao | Jieming Zhu | Jinpeng Wang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xi Xiao | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
ST-PIL: Spatial-Temporal Periodic Interest Learning for Next Point-of-Interest Recommendation
Qiang Cui | Chenrui Zhang | Yafeng Zhang | Jinpeng Wang | Mingchen Cai
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021