Jiwei Tan


2021

doi dblp
Learning a Product Relevance Model from Click-Through Data in E-Commerce
Shaowei Yao | Jiwei Tan | Xi Chen | Keping Yang | Rong Xiao | Hongbo Deng | Xiaojun Wan
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Deep Time-Aware Item Evolution Network for Click-Through Rate Prediction
Xiang Li | Chao Wang | Bin Tong | Jiwei Tan | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Adversarial Multimodal Representation Learning for Click-Through Rate Prediction
Xiang Li | Chao Wang | Jiwei Tan | Xiaoyi Zeng | Dan Ou | Bo Zheng
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Weakly Supervised Co-Training of Query Rewriting andSemantic Matching for e-Commerce
Rong Xiao | Jianhui Ji | Baoliang Cui | Haihong Tang | Wenwu Ou | Yanghua Xiao | Jiwei Tan | Xuan Ju
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

2018

doi dblp
QuoteRec: Toward Quote Recommendation for Writing
Jiwei Tan | Xiaojun Wan | Hui Liu | Jianguo Xiao
2018 Volume 36 Issue 3

2016

doi dblp
A Neural Network Approach to Quote Recommendation in Writings
Jiwei Tan | Xiaojun Wan | Jianguo Xiao
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
Joint Matrix Factorization and Manifold-Ranking for Topic-Focused Multi-Document Summarization
Jiwei Tan | Xiaojun Wan | Jianguo Xiao
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015