Jun Gao


2023

doi dblp
Domain Adaptation for Anomaly Detection on Heterogeneous Graphs in E-Commerce
Li Zheng | Zhao Li | Jun Gao | Zhenpeng Li | Jia Wu | Chuan Zhou
Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part II

2021

doi dblp
Improving Irregularly Sampled Time Series Learning with Time-Aware Dual-Attention Memory-Augmented Networks
Zhen Wang | Yang Zhang | Ai Jiang | Ji Zhang | Zhao Li | Jun Gao | Ke Li | Chenhao Lu | Zujie Ren
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
iMap: Incremental Node Mapping between Large Graphs Using GNN
Yikuan Xia | Jun Gao | Bin Cui
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
ATJ-Net: Auto-Table-Join Network for Automatic Learning on Relational Databases
Jinze Bai | Jialin Wang | Zhao Li | Donghui Ding | Ji Zhang | Jun Gao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Category-aware Graph Neural Networks for Improving E-commerce Review Helpfulness Prediction
Xiaoru Qu | Zhao Li | Jialin Wang | Zhipeng Zhang | Pengcheng Zou | Junxiao Jiang | Jiaming Huang | Rong Xiao | Ji Zhang | Jun Gao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Personalized Bundle List Recommendation
Jinze Bai | Chang Zhou | Junshuai Song | Xiaoru Qu | Weiting An | Zhao Li | Jun Gao
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2016

doi dblp
GiraphAsync: Supporting Online and Offline Graph Processing via Adaptive Asynchronous Message Processing
Yuqiong Liu | Chang Zhou | Jun Gao | Zhiguo Fan
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2010

doi dblp
Fast top-k simple shortest paths discovery in graphs
Jun Gao | Huida Qiu | Xiao Jiang | Tengjiao Wang | Dongqing Yang
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2006

doi dblp
No Tag, a Little Nesting, and Great XML Keyword Search
Lingbo Kong | Shiwei Tang | Dongqing Yang | Tengjiao Wang | Jun Gao
Information Retrieval Technology, Third Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2006, Singapore, October 16-18, 2006, Proceedings