Jun Liu


2022

doi dblp
Logiformer: A Two-Branch Graph Transformer Network for Interpretable Logical Reasoning
Fangzhi Xu | Jun Liu | Qika Lin | Yudai Pan | Lingling Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Incorporating Context Graph with Logical Reasoning for Inductive Relation Prediction
Qika Lin | Jun Liu | Fangzhi Xu | Yudai Pan | Yifan Zhu | Lingling Zhang | Tianzhe Zhao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2020

doi dblp
Jointly Optimized Neural Coreference Resolution with Mutual Attention
Jie Ma | Jun Liu | Yufei Li | Xin Hu | Yudai Pan | Shen Sun | Qika Lin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

2017

doi dblp
TruthDiscover: Resolving Object Conflicts on Massive Linked Data
Wenqiang Liu | Jun Liu | Haimeng Duan | Jian Zhang | Wei Hu | Bifan Wei
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2015

doi dblp
Dynamic author name disambiguation for growing digital libraries
Ya-nan Qian | Qinghua Zheng | Tetsuya Sakai | Junting Ye | Jun Liu
2015 Volume 18 Issue 5

2014

doi dblp
Faceted Exploring for Domain Knowledge over Linked Open Data
Meng Wang | Jun Liu | Wenqiang Liu | Qinghua Zheng | Wei Zhang | Lingyun Song | Siyu Yao
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
DFT-extractor: a system to extract domain-specific faceted taxonomies from wikipedia
Bifan Wei | Jun Liu | Jian Ma | Qinghua Zheng | Wei Zhang | Boqin Feng
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume