Jun Wang


2022

doi dblp
Beyond Relevance Ranking: A General Graph Matching Framework for Utility-Oriented Learning to Rank
Xinyi Dai | Yunjia Xi | Weinan Zhang | Qing Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jiawei Hou | Jun Wang | Yong Yu
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
A bias-variance evaluation framework for information retrieval systems
Peng Zhang | Hui Gao | Zeting Hu | Meng Yang | Dawei Song | Jun Wang | Yuexian Hou | Bin Hu
2022 Volume 59 Issue 1

2021

doi dblp
Grassland: A Rapid Algebraic Modeling System for Million-variable Optimization
Xihan Li | Xiongwei Han | Zhishuo Zhou | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation
Mengyue Yang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xu Chen | Xiuqiang He | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation
Xidong Feng | Chen Chen | Dong Li | Mengchen Zhao | Jianye Hao | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval
Xinyi Dai | Jianghao Lin | Weinan Zhang | Shuai Li | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Jun Wang | Yong Yu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference
Xu Chen | Yali Du | Long Xia | Jun Wang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
GREASE: A Generative Model for Relevance Search over Knowledge Graphs
Tianshuo Zhou | Ziyang Li | Gong Cheng | Jun Wang | Yuang Wei
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
JIT2R: A Joint Framework for Item Tagging and Tag-based Recommendation
Xu Chen | Changying Du | Xiuqiang He | Jun Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
3rd International Workshop on EntitY Retrieval and lEarning (EYRE 2020)
Gong Cheng | Kalpa Gunaratna | Jun Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising
Zhaoqing Peng | Junqi Jin | Lan Luo | Yaodong Yang | Rui Luo | Jun Wang | Weinan Zhang | Haiyang Xu | Miao Xu | Chuan Yu | Tiejian Luo | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
U-rank: Utility-oriented Learning to Rank with Implicit Feedback
Xinyi Dai | Jiawei Hou | Qing Liu | Yunjia Xi | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Xiuqiang He | Jun Wang | Yong Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
EYRE 2019: 2nd International Workshop on EntitY REtrieval
Gong Cheng | Kalpa Gunaratna | Jun Wang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds
Dagui Chen | Junqi Jin | Weinan Zhang | Fei Pan | Lvyin Niu | Chuan Yu | Jun Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
MarlRank: Multi-agent Reinforced Learning to Rank
Shihao Zou | Zhonghua Li | Mohammad Akbari | Jun Wang | Peng Zhang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms
Jiarui Jin | Ming Zhou | Weinan Zhang | Minne Li | Zilong Guo | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Xiaocheng Tang | Chenxi Wang | Jun Wang | Guobin Wu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Efficient Ridesharing Order Dispatching with Mean Field Multi-Agent Reinforcement Learning
Minne Li | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Yaodong Yang | Jun Wang | Chenxi Wang | Guobin Wu | Jieping Ye
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Modeling User Return Time Using Inhomogeneous Poisson Process
Mohammad Akbari | Alberto Cetoli | Stefano Bragaglia | Andrew D. O'Harney | Marc Sloan | Jun Wang
Advances in Information Retrieval - 41st European Conference on IR Research, ECIR 2019, Cologne, Germany, April 14-18, 2019, Proceedings, Part II

2018

doi dblp
On the Equilibrium of Query Reformulation and Document Retrieval
Shihao Zou | Guanyu Tao | Jun Wang | Weinan Zhang | Dell Zhang
Proceedings of the 2018 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2018, Tianjin, China, September 14-17, 2018

doi dblp
Texygen: A Benchmarking Platform for Text Generation Models
Yaoming Zhu | Sidi Lu | Lei Zheng | Jiaxian Guo | Weinan Zhang | Jun Wang | Yong Yu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising
Junqi Jin | Chengru Song | Han Li | Kun Gai | Jun Wang | Weinan Zhang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Learning Multi-touch Conversion Attribution with Dual-attention Mechanisms for Online Advertising
Kan Ren | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Shuhao Liu | Jiajun Li | Ya Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Display Advertising with Real-Time Bidding (RTB) and Behavioural Targeting
Jun Wang | Weinan Zhang | Shuai Yuan
2017 Volume 11 Issue 4-5

doi dblp
Real-Time Bidding by Reinforcement Learning in Display Advertising
Han Cai | Kan Ren | Weinan Zhang | Kleanthis Malialis | Jun Wang | Yong Yu | Defeng Guo
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Managing Risk of Bidding in Display Advertising
Haifeng Zhang | Weinan Zhang | Yifei Rong | Kan Ren | Wenxin Li | Jun Wang
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
IRGAN: A Minimax Game for Unifying Generative and Discriminative Information Retrieval Models
Jun Wang | Lantao Yu | Weinan Zhang | Yu Gong | Yinghui Xu | Benyou Wang | Peng Zhang | Dell Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Content Recommendation by Noise Contrastive Transfer Learning of Feature Representation
Yiyang Li | Guanyu Tao | Weinan Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
Dynamic Information Retrieval Modeling
Grace Hui Yang | Marc Sloan | Jun Wang
2016

doi dblp
Feedback Control of Real-Time Display Advertising
Weinan Zhang | Yifei Rong | Jun Wang | Tianchi Zhu | Xiaofan Wang
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
Bayesian Performance Comparison of Text Classifiers
Dell Zhang | Jun Wang | Emine Yilmaz | Xiaoling Wang | Yuxin Zhou
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
User Response Learning for Directly Optimizing Campaign Performance in Display Advertising
Kan Ren | Weinan Zhang | Yifei Rong | Haifeng Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
Real-Time Bidding Based Display Advertising: Mechanisms and Algorithms
Jun Wang | Shuai Yuan | Weinan Zhang
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

doi dblp
Implicit Look-Alike Modelling in Display Ads - Transfer Collaborative Filtering to CTR Estimation
Weinan Zhang | Lingxi Chen | Jun Wang
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

doi dblp
Deep Learning over Multi-field Categorical Data - - A Case Study on User Response Prediction
Weinan Zhang | Tianming Du | Jun Wang
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

2015

doi dblp
Multi-Keyword Multi-Click Advertisement Option Contracts for Sponsored Search
Bowei Chen | Jun Wang | Ingemar J. Cox | Mohan S. Kankanhalli
2015 Volume 7 Issue 1

doi dblp
A term-based methodology for query reformulation understanding
Marc Sloan | Hui Yang | Jun Wang
2015 Volume 18 Issue 2

doi dblp
Real-Time Bidding: A New Frontier of Computational Advertising Research
Jun Wang | Shuai Yuan
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
Dynamic Information Retrieval Modeling
Hui Yang | Marc Sloan | Jun Wang
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
Estimating the Uncertainty of Average F1 Scores
Dell Zhang | Jun Wang | Xiaoxue Zhao
Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of Information Retrieval, ICTIR 2015, Northampton, Massachusetts, USA, September 27-30, 2015

doi dblp
A Theoretical Analysis of Two-Stage Recommendation for Cold-Start Collaborative Filtering
Xiaoxue Zhao | Jun Wang
Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of Information Retrieval, ICTIR 2015, Northampton, Massachusetts, USA, September 27-30, 2015

doi dblp
Dynamic Information Retrieval: Theoretical Framework and Application
Marc Sloan | Jun Wang
Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of Information Retrieval, ICTIR 2015, Northampton, Massachusetts, USA, September 27-30, 2015

doi dblp
Document Boltzmann Machines for Information Retrieval
Qian Yu | Peng Zhang | Yuexian Hou | Dawei Song | Jun Wang
Advances in Information Retrieval - 37th European Conference on IR Research, ECIR 2015, Vienna, Austria, March 29 - April 2, 2015. Proceedings

2014

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Diversity and Discovery in Recommender Systems
Pablo Castells | Jun Wang | Rubén Lara | Dell Zhang
2014 Volume 5 Issue 4

doi dblp
Bias-variance analysis in estimating true query model for information retrieval
Peng Zhang | Dawei Song | Jun Wang | Yuexian Hou
2014 Volume 50 Issue 1

doi dblp
Dynamic information retrieval modeling
Hui Yang | Marc Sloan | Jun Wang
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Generalized Bias-Variance Evaluation of TREC Participated Systems
Peng Zhang | Linxue Hao | Dawei Song | Jun Wang | Yuexian Hou | Bin Hu
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Bridging memory-based collaborative filtering and text retrieval
Alejandro Bellogín | Jun Wang | Pablo Castells
2013 Volume 16 Issue 6

doi dblp
Bias-variance decomposition of ir evaluation
Peng Zhang | Dawei Song | Jun Wang | Yuexian Hou
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Optimizing top-n collaborative filtering via dynamic negative item sampling
Weinan Zhang | Tianqi Chen | Jun Wang | Yong Yu
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Interactive collaborative filtering
Xiaoxue Zhao | Weinan Zhang | Jun Wang
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Interactive exploratory search for multi page search results
Xiaoran Jin | Marc Sloan | Jun Wang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

doi dblp
Probabilistic group recommendation via information matching
Jagadeesh Gorla | Neal Lathia | Stephen Robertson | Jun Wang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
2nd international workshop on diversity in document retrieval (DDR 2012)
Craig Macdonald | Jun Wang | Charles L. A. Clarke
Proceedings of the Fifth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2012, Seattle, WA, USA, February 8-12, 2012

doi dblp
Adaptive diversification of recommendation results via latent factor portfolio
Yue Shi | Xiaoxue Zhao | Jun Wang | Martha A. Larson | Alan Hanjalic
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
Sequential selection of correlated ads by POMDPs
Shuai Yuan | Jun Wang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Using control theory for stable and efficient recommender systems
Tamas Jambor | Jun Wang | Neal Lathia
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference 2012, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012

doi dblp
Selling futures online advertising slots via option contracts
Jun Wang | Bowei Chen
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

doi dblp
Dynamical information retrieval modelling: a portfolio-armed bandit machine approach
Marc Sloan | Jun Wang
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

doi dblp
Top-k Retrieval Using Facility Location Analysis
Guido Zuccon | Leif Azzopardi | Dell Zhang | Jun Wang
Advances in Information Retrieval - 34th European Conference on IR Research, ECIR 2012, Barcelona, Spain, April 1-5, 2012. Proceedings

2011

doi dblp
The 1st international workshop on diversity in document retrieval
Craig Macdonald | Charles L. A. Clarke | Jun Wang
2011 Volume 45 Issue 2

doi dblp
On Modeling Rank-Independent Risk in Estimating Probability of Relevance
Peng Zhang | Dawei Song | Jun Wang | Xiaozhao Zhao | Yuexian Hou
Information Retrieval Technology - 7th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2011, Dubai, United Arab Emirates, December 18-20, 2011. Proceedings

doi dblp
Statistical information retrieval modelling: from the probability ranking principle to recent advances in diversity, portfolio theory, and beyond
Jun Wang | Kevyn Collins-Thompson
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Structured collaborative filtering
Alejandro Bellogín | Jun Wang | Pablo Castells
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Text Retrieval Methods for Item Ranking in Collaborative Filtering
Alejandro Bellogín | Jun Wang | Pablo Castells
Advances in Information Retrieval - 33rd European Conference on IR Research, ECIR 2011, Dublin, Ireland, April 18-21, 2011. Proceedings

2010

doi dblp
Personalization of tagging systems
Jun Wang | Maarten Clements | Jie Yang | Arjen P. de Vries | Marcel J. T. Reinders
2010 Volume 46 Issue 1

pdf dblp
RGU at ImageCLEF2010 Wikipedia Retrieval Task
Jun Wang | Dawei Song | Leszek Kaliciak
CLEF 2010 LABs and Workshops, Notebook Papers, 22-23 September 2010, Padua, Italy

doi dblp
On statistical analysis and optimization of information retrieval effectiveness metrics
Jun Wang | Jianhan Zhu
Proceeding of the 33rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010, Geneva, Switzerland, July 19-23, 2010

doi dblp
Self-taught hashing for fast similarity search
Dell Zhang | Jun Wang | Deng Cai | Jinsong Lu
Proceeding of the 33rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010, Geneva, Switzerland, July 19-23, 2010

doi dblp
Laplacian Co-hashing of Terms and Documents
Dell Zhang | Jun Wang | Deng Cai | Jinsong Lu
Advances in Information Retrieval, 32nd European Conference on IR Research, ECIR 2010, Milton Keynes, UK, March 28-31, 2010. Proceedings

doi dblp
Goal-Driven Collaborative Filtering - A Directional Error Based Approach
Tamas Jambor | Jun Wang
Advances in Information Retrieval, 32nd European Conference on IR Research, ECIR 2010, Milton Keynes, UK, March 28-31, 2010. Proceedings

2009

dblp
Proceeding of the ACM First International Workshop on Complex Networks Meet Information & Knowledge Management, CIKM-CNIKM 2009, Hong Kong, China, November 6, 2009

Proceeding of the ACM First International Workshop on Complex Networks Meet Information & Knowledge Management, CIKM-CNIKM 2009, Hong Kong, China, November 6, 2009

doi dblp
Language Models of Collaborative Filtering
Jun Wang
Information Retrieval Technology, 5th Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2009, Sapporo, Japan, October 21-23, 2009. Proceedings

doi dblp
Topic (query) selection for IR evaluation
Jianhan Zhu | Jun Wang | Vishwa Vinay | Ingemar J. Cox
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Portfolio theory of information retrieval
Jun Wang | Jianhan Zhu
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Risky business: modeling and exploiting uncertainty in information retrieval
Jianhan Zhu | Jun Wang | Ingemar J. Cox | Michael J. Taylor
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Bridging the gap: complex networks meet information and knowledge management
Jun Wang | Shi Zhou | Dell Zhang
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
Risk-Aware Information Retrieval
Jianhan Zhu | Jun Wang | Michael J. Taylor | Ingemar J. Cox
Advances in Information Retrieval, 31th European Conference on IR Research, ECIR 2009, Toulouse, France, April 6-9, 2009. Proceedings

doi dblp
Mean-Variance Analysis: A New Document Ranking Theory in Information Retrieval
Jun Wang
Advances in Information Retrieval, 31th European Conference on IR Research, ECIR 2009, Toulouse, France, April 6-9, 2009. Proceedings

2008

doi dblp
Unified relevance models for rating prediction in collaborative filtering
Jun Wang | Arjen P. de Vries | Marcel J. T. Reinders
2008 Volume 26 Issue 3

doi dblp
Probabilistic relevance ranking for collaborative filtering
Jun Wang | Stephen Robertson | Arjen P. de Vries | Marcel J. T. Reinders
2008 Volume 11 Issue 6

2006

doi dblp
Unifying user-based and item-based collaborative filtering approaches by similarity fusion
Jun Wang | Arjen P. de Vries | Marcel J. T. Reinders
SIGIR 2006: Proceedings of the 29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Seattle, Washington, USA, August 6-11, 2006

doi dblp
A User-Item Relevance Model for Log-Based Collaborative Filtering
Jun Wang | Arjen P. de Vries | Marcel J. T. Reinders
Advances in Information Retrieval, 28th European Conference on IR Research, ECIR 2006, London, UK, April 10-12, 2006, Proceedings

2005

doi dblp
Self-organizing distributed collaborative filtering
Jun Wang | Marcel J. T. Reinders | Reginald L. Lagendijk | Johan A. Pouwelse
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

Search
Co-authors
Venues