Jun Zhou


2023

doi dblp
AntTS: A Toolkit for Time Series Forecasting in Industrial Scenarios
Jianping Wei | Zhibo Zhu | Ziqi Liu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
DistriBayes: A Distributed Platform for Learning, Inference and Attribution on Large Scale Bayesian Network
Yi Ding | Jun Zhou | Qing Cui | Lin Wang | Mengqi Zhang | Yang Dong
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
ElasticDL: A Kubernetes-native Deep Learning Framework with Fault-tolerance and Elastic Scheduling
Jun Zhou | Ke Zhang | Feng Zhu | Qitao Shi | Wenjing Fang | Lin Wang | Yi Wang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
A Framework for Detecting Frauds from Extremely Few Labels
Ya-Lin Zhang | Yi-Xuan Sun | Fangfang Fan | Meng Li | Yeyu Zhao | Wei Wang | Longfei Li | Jun Zhou | Jinghua Feng
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Toward Scalable and Privacy-preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design
Jun Zhou | Longfei Zheng | Chaochao Chen | Yan Wang | Xiaolin Zheng | Bingzhe Wu | Cen Chen | Li Wang | Jianwei Yin
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Scope-aware Re-ranking with Gated Attention in Feed
Hao Qian | Qintong Wu | Kai Zhang | Zhiqiang Zhang | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Jun Zhou | Jinjie Gu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
An Industrial Framework for Cold-Start Recommendation in Zero-Shot Scenarios
Zhaoxin Huan | Gongduo Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Qintong Wu | Lihong Gu | Jinjie Gu | Yong He | Yue Zhu | Linjian Mo
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
MetaCare++: Meta-Learning with Hierarchical Subtyping for Cold-Start Diagnosis Prediction in Healthcare Data
Yanchao Tan | Carl Yang | Xiangyu Wei | Chaochao Chen | Weiming Liu | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolin Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
MetaRule: A Meta-path Guided Ensemble Rule Set Learning for Explainable Fraud Detection
Lu Yu | Meng Li | Xiaoguang Huang | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou | Longfei Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
FwSeqBlock: A Field-wise Approach for Modeling Behavior Representation in Sequential Recommendation
Hao Qian | Qintong Wu | Minghao Li | Zhengwei Wu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Lihong Gu | Jinjie Gu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Semi-Supervised Learning with Data Augmentation for Tabular Data
Jun-Peng Fang | Caizhi Tang | Qing Cui | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Wei Zhu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
An Adaptive Framework for Confidence-constraint Rule Set Learning Algorithm in Large Dataset
Meng Li | Lu Yu | Ya-Lin Zhang | Xiaoguang Huang | Qitao Shi | Qing Cui | Xinxing Yang | Longfei Li | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Biased Sampling Method for Imbalanced Personalized Ranking
Lu Yu | Shichao Pei | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Chuxu Zhang | Xiangliang Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Confidence May Cheat: Self-Training on Graph Neural Networks under Distribution Shift
Hongrui Liu | Binbin Hu | Xiao Wang | Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
A Multi-Task Learning Approach for Delayed Feedback Modeling
Zhigang Huangfu | Gongduo Zhang | Zhengwei Wu | Qintong Wu | Zhiqiang Zhang | Lihong Gu | Jun Zhou | Jinjie Gu
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction
Kai Zhang | Hao Qian | Qing Cui | Qi Liu | Longfei Li | Jun Zhou | Jianhui Ma | Enhong Chen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Learning to Select Instance: Simultaneous Transfer Learning and Clustering
Zhaoxin Huan | Yulong Wang | Yong He | Xiaolu Zhang | Chilin Fu | Weichang Wu | Jun Zhou | Ke Ding | Liang Zhang | Linjian Mo
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AntOpt: A Multi-functional Large-scale Decision Optimization Platform
Jun Zhou | Yang Bao | Hua Wu | Zhigang Hua
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SIFN: A Sentiment-aware Interactive Fusion Network for Review-based Item Recommendation
Kai Zhang | Hao Qian | Qi Liu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Jianhui Ma | Enhong Chen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Low-dimensional Alignment for Cross-Domain Recommendation
Tianxin Wang | Fuzhen Zhuang | Zhiqiang Zhang | Daixin Wang | Jun Zhou | Qing He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks
Ziqi Liu | Yue Shen | Xiaocheng Cheng | Qiang Li | Jianping Wei | Zhiqiang Zhang | Dong Wang | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Conditional Graph Attention Networks for Distilling and Refining Knowledge Graphs in Recommendation
Ke Tu | Peng Cui | Daixin Wang | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Yuan Qi | Wenwu Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Large-scale Secure XGB for Vertical Federated Learning
Wenjing Fang | Derun Zhao | Jin Tan | Chaochao Chen | Chaofan Yu | Li Wang | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Practical Privacy Preserving POI Recommendation
Chaochao Chen | Jun Zhou | Bingzhe Wu | Wenjing Fang | Li Wang | Yuan Qi | Xiaolin Zheng
2020 Volume 11 Issue 5

doi dblp
EasyGML: A Fully-functional and Easy-to-use Platform for Industrial Graph Machine Learning
Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Chuan Shi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Nebula: A Scalable Privacy-Preserving Machine Learning System in Ant Financial
Cen Chen | Bingzhe Wu | Li Wang | Chaochao Chen | Jin Tan | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
aDMSCN: A Novel Perspective for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Kuan Xu | Chilin Fu | Xiaolu Zhang | Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Wenge Rong | Zujie Wen | Jun Zhou | Xiaolong Li | Yu Qiao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Loan Default Analysis with Multiplex Graph Learning
Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Jingli Fang | Quanhui Jia | Yanming Fang | Quan Yu | Yuan Qi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Neural Zero-Shot Fine-Grained Entity Typing
Yankun Ren | Jianbin Lin | Jun Zhou
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Automatic Knowledge Fusion in Transferrable Networks for Semantic Text Matching
Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Minghui Qiu | Bingzhe Wu | Li Wang | Longfei Li | Jun Zhou
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

doi dblp
Reinforcement Learning for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Cen Chen | Chilin Fu | Xu Hu | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Forrest Sheng Bao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning
Chen Liang | Ziqi Liu | Bin Liu | Jun Zhou | Xiaolong Li | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Multi-Domain Gated CNN for Review Helpfulness Prediction
Cen Chen | Minghui Qiu | Yinfei Yang | Jun Zhou | Jun Huang | Xiaolong Li | Forrest Sheng Bao
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection
Ziqi Liu | Chaochao Chen | Xinxing Yang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Le Song
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Anomaly Detection with Partially Observed Anomalies
Ya-Lin Zhang | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Zhi-Hua Zhou
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
PSMART: Parameter Server based Multiple Additive Regression Trees System
Jun Zhou | Qing Cui | Xiaolong Li | Peilin Zhao | Shenquan Qu | Jun Huang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Locally Connected Deep Learning Framework for Industrial-scale Recommender Systems
Cen Chen | Peilin Zhao | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Minghui Qiu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

Search
Co-authors
Venues