Jun Zhou


2022

doi dblp
A Real-time Post-processing System for Itinerary Recommendation
Linge Jiang | Guiyang Wang | Zhibo Zhu | Binghao Wang | Runsheng Gan | Ziqi Liu | Jun Zhou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Task Similarity Aware Meta Learning for Cold-Start Recommendation
Jieyu Yang | Zhaoxin Huan | Yong He | Ke Ding | Liang Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Linjian Mo
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Practical Distributed ADMM Solver for Billion-Scale Generalized Assignment Problems
Jun Zhou | Feng Qi | Zhigang Hua | Daohong Jian | Ziqi Liu | Hua Wu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
GraTO: Graph Neural Network Framework Tackling Over-smoothing with Neural Architecture Search
Xinshun Feng | Herun Wan | Shangbin Feng | Hongrui Wang | Qinghua Zheng | Jun Zhou | Minnan Luo
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2019

doi dblp
Semi-supervised Multi-view Individual and Sharable Feature Learning for Webpage Classification
Fei Wu | Xiao-Yuan Jing | Jun Zhou | Yi-mu Ji | Chao Lan | Qinghua Huang | Ruchuan Wang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019