Jun Zhou


2019

doi dblp
Semi-supervised Multi-view Individual and Sharable Feature Learning for Webpage Classification
Fei Wu | Xiao-Yuan Jing | Jun Zhou | Yi-mu Ji | Chao Lan | Qinghua Huang | Ruchuan Wang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2021

doi dblp
Large-scale Secure XGB for Vertical Federated Learning
Wenjing Fang | Derun Zhao | Jin Tan | Chaochao Chen | Chaofan Yu | Li Wang | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Conditional Graph Attention Networks for Distilling and Refining Knowledge Graphs in Recommendation
Ke Tu | Peng Cui | Daixin Wang | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Yuan Qi | Wenwu Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks
Ziqi Liu | Yue Shen | Xiaocheng Cheng | Qiang Li | Jianping Wei | Zhiqiang Zhang | Dong Wang | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Low-dimensional Alignment for Cross-Domain Recommendation
Tianxin Wang | Fuzhen Zhuang | Zhiqiang Zhang | Daixin Wang | Jun Zhou | Qing He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
AntOpt: A Multi-functional Large-scale Decision Optimization Platform
Jun Zhou | Yang Bao | Hua Wu | Zhigang Hua
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021