Jun Zhu


2022

doi dblp
Robust System Instance Clustering for Large-Scale Web Services
Shenglin Zhang | Dongwen Li | Zhenyu Zhong | Jun Zhu | Minghan Liang | Jiexi Luo | Yongqian Sun | Ya Su | Sibo Xia | Zhongyou Hu | Yuzhi Zhang | Dan Pei | Jiyan Sun | Yinlong Liu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Preliminary data-based matrix factorization approach for recommendation
Xiaofeng Yuan | Lixin Han | Subin Qian | Licai Zhu | Jun Zhu | Hong Yan
2021 Volume 58 Issue 1

doi dblp
Mining Cross Features for Financial Credit Risk Assessment
Qiang Liu | Zhaocheng Liu | Haoli Zhang | Yuntian Chen | Jun Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Model-based Constrained MDP for Budget Allocation in Sequential Incentive Marketing
Shuai Xiao | Le Guo | Zaifan Jiang | Lei Lv | Yuanbo Chen | Jun Zhu | Shuang Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
A fuzzy clustering-based denoising model for evaluating uncertainty in collaborative filtering recommender systems
Jun Zhu | Lixin Han | Zhinan Gou | Xiaofeng Yuan
2018 Volume 69 Issue 9

2008

doi dblp
Term Weighting Evaluation in Bipartite Partitioning for Text Clustering
Chao Qu | Yong Li | Jun Zhu | Peican Huang | Ruifen Yuan | Tianming Hu
Information Retrieval Technology, 4th Asia Infomation Retrieval Symposium, AIRS 2008, Harbin, China, January 15-18, 2008, Revised Selected Papers