Junlan Feng


2023

doi dblp
Learning to Distinguish Multi-User Coupling Behaviors for TV Recommendation
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Yankai Liu | Junchao Gao | Jianjie Ying | Chaoxiong Liu | Ding Wang | Junlan Feng | Chao Deng | Xiaozheng Wang | Jian Jiang | Cong Liu | Yong Yu | Haitao Zeng | Weinan Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment
Kaisheng Zeng | Zhenhao Dong | Lei Hou | Yixin Cao | Minghao Hu | Jifan Yu | Xin Lv | Lei Cao | Xin Wang | Haozhuang Liu | Yi Huang | Junlan Feng | Jing Wan | Juanzi Li | Ling Feng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Target Interest Distillation for Multi-Interest Recommendation
Chenyang Wang | Zhefan Wang | Yankai Liu | Yang Ge | Weizhi Ma | Min Zhang | Yiqun Liu | Junlan Feng | Chao Deng | Shaoping Ma
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2011

doi dblp
Speech and multimodal interaction in mobile search
Junlan Feng | Michael Johnston | Srinivas Bangalore
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

doi dblp
VoiSTV: voice-enabled social TV
Bernard Renger | Junlan Feng | Ovidiu Dan | Harry Chang | Luciano Barbosa
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

doi dblp
Filtering microblogging messages for social TV
Ovidiu Dan | Junlan Feng | Brian D. Davison
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2010

doi dblp
Query parsing in mobile voice search
Junlan Feng
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

2003

dblp
WebTalk: Towards Automatically Building Dialog Services by Exploiting the Content & Structure of Websites
Junlan Feng | Srinivas Bangalore | Mazin G. Rahim
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference - Posters, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003