Junqi Jin


2022

doi dblp
Control-based Bidding for Mobile Livestreaming Ads with Exposure Guarantee
Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Haiyang Xu | Jian Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising
Zhaoqing Peng | Junqi Jin | Lan Luo | Yaodong Yang | Rui Luo | Jun Wang | Weinan Zhang | Haiyang Xu | Miao Xu | Chuan Yu | Tiejian Luo | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction
Liyi Guo | Rui Lu | Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Jin Li | Haiyang Xu | Han Li | Wenkai Lu | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds
Dagui Chen | Junqi Jin | Weinan Zhang | Fei Pan | Lvyin Niu | Chuan Yu | Jun Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising
Junqi Jin | Chengru Song | Han Li | Kun Gai | Jun Wang | Weinan Zhang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018