Junwei Pan


2021

doi dblp
Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising
Zhilin Zhang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Chenrui Zhang | Miao Xu | Junwei Pan | Chuan Yu | Fan Wu | Jian Xu | Kun Gai
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
DeepLight: Deep Lightweight Feature Interactions for Accelerating CTR Predictions in Ad Serving
Wei Deng | Junwei Pan | Tian Zhou | Deguang Kong | Aaron Flores | Guang Lin
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Follow the Prophet: Accurate Online Conversion Rate Prediction in the Face of Delayed Feedback
Haoming Li | Feiyang Pan | Xiang Ao | Zhao Yang | Min Lu | Junwei Pan | Dapeng Liu | Lei Xiao | Qing He
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
FM2: Field-matrixed Factorization Machines for Recommender Systems
Yang Sun | Junwei Pan | Alex Zhang | Aaron Flores
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Bid Shading in The Brave New World of First-Price Auctions
Djordje Gligorijevic | Tian Zhou | Bharatbhushan Shetty | Brendan Kitts | Shengjun Pan | Junwei Pan | Aaron Flores
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising
Junwei Pan | Jian Xu | Alfonso Lobos Ruiz | Wenliang Zhao | Shengjun Pan | Yu Sun | Quan Lu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018