Junyu Niu


2010

pdf dblp
A Multiple-Stage Framework for Related Entity Finding: FDWIM at TREC 2010 Entity Track
Dong Wang | Qing Wu | Haiguang Chen | Junyu Niu
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

doi dblp
Entropy descriptor for image classification
Hongyu Li | Junyu Niu | Jiachen Chen | Huibo Liu
Proceeding of the 33rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010, Geneva, Switzerland, July 19-23, 2010

2008

pdf dblp
Using Role Determination and Expert Mining in the Enterprise Environment
Jing Yao | Jun Xu | Junyu Niu
Proceedings of The Seventeenth Text REtrieval Conference, TREC 2008, Gaithersburg, Maryland, USA, November 18-21, 2008

doi dblp
Web user de-identification in personalization
Jiaqian Zheng | Jing Yao | Junyu Niu
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2007

pdf dblp
WIM at TREC 2007
Jun Xu | Jing Yao | Jiaqian Zheng | Qi Sun | Junyu Niu
Proceedings of The Sixteenth Text REtrieval Conference, TREC 2007, Gaithersburg, Maryland, USA, November 5-9, 2007

2006

pdf dblp
Using Profile Matching and Text Categorization for Answer Extraction in TREC Genomics
Haiqing Zheng | Chen Lin | Lishen Huang | Jun Xu | Jiaqian Zheng | Qi Sun | Junyu Niu
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006

pdf dblp
Judging Expertise–WIM at Enterprise
Chen Lin | Junyu Niu
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006

2005

pdf dblp
WIM at TREC 2005
Junyu Niu | Lin Sun | Luqun Lou | Fang Deng | Chen Lin | Haiqing Zheng | Xuanjing Huang
Proceedings of the Fourteenth Text REtrieval Conference, TREC 2005, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2005

2002

pdf dblp
FDU at TREC 2002: Filtering, Q&A, Web and Video Tasks
Lide Wu | Xuanjing Huang | Junyu Niu | Yingju Xia | Zhe Feng | Yaqian Zhou
Proceedings of The Eleventh Text REtrieval Conference, TREC 2002, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2002

2001

pdf dblp
FDU at TREC-10: Filtering, QA, Web and Video Tasks
Lide Wu | Xuanjing Huang | Junyu Niu | Yikun Guo | Yingju Xia | Zhe Feng
Proceedings of The Tenth Text REtrieval Conference, TREC 2001, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-16, 2001