Kai Zhang


2008

doi dblp
A topical PageRank based algorithm for recommender systems
Liyan Zhang | Kai Zhang | Chunping Li
Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2008, Singapore, July 20-24, 2008

2009

doi dblp
Mining common topics from multiple asynchronous text streams
Xiang Wang | Kai Zhang | Xiaoming Jin | Dou Shen
Proceedings of the Second International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2009, Barcelona, Spain, February 9-11, 2009

2014

doi dblp
Question Retrieval with High Quality Answers in Community Question Answering
Kai Zhang | Wei Wu | Haocheng Wu | Zhoujun Li | Ming Zhou
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2016

doi dblp
Learning Distributed Representations of Data in Community Question Answering for Question Retrieval
Kai Zhang | Wei Wu | Fang Wang | Ming Zhou | Zhoujun Li
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

2021

doi dblp
Learning Effective and Efficient Embedding via an Adaptively-Masked Twins-based Layer
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Kai Zhang | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SIFN: A Sentiment-aware Interactive Fusion Network for Review-based Item Recommendation
Kai Zhang | Hao Qian | Qi Liu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Jianhui Ma | Enhong Chen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Collaborative Representation for Deep Meta Metric Learning
Min Zhu | Weifeng Liu | Kai Zhang | Ye Li | Peng Liu | Baodi Liu
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
NeurJudge: A Circumstance-aware Neural Framework for Legal Judgment Prediction
Linan Yue | Qi Liu | Binbin Jin | Han Wu | Kai Zhang | Yanqing An | Mingyue Cheng | Biao Yin | Dayong Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction
Kai Zhang | Hao Qian | Qing Cui | Qi Liu | Longfei Li | Jun Zhou | Jianhui Ma | Enhong Chen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021