Kai Zhao


2010

doi dblp
Efficient algorithms based on relational queries to mine frequent graphs
Walter Garcia | Carlos Ordonez | Kai Zhao | Ping Chen
Proceedings of the Third Ph.D. Workshop on Information and Knowledge Management, PIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 30, 2010

2011

doi dblp
Transferring topical knowledge from auxiliary long texts for short text clustering
Ou Jin | Nathan Nan Liu | Kai Zhao | Yong Yu | Qiang Yang
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2019

doi dblp
Experimental Study of Multivariate Time Series Forecasting Models
Jiaming Yin | Weixiong Rao | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Kai Zhao | Chenxi Zhang | Jiangfeng Li | Qinpei Zhao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Cross-domain Recommendation Without Sharing User-relevant Data
Chen Gao | Xiangning Chen | Fuli Feng | Kai Zhao | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2020

doi dblp
Deep Adversarial Completion for Sparse Heterogeneous Information Network Embedding
Kai Zhao | Ting Bai | Bin Wu | Bai Wang | Youjie Zhang | Yuanyu Yang | Jian-Yun Nie
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2022

doi dblp
Joint Learning of E-commerce Search and Recommendation with a Unified Graph Neural Network
Kai Zhao | Yukun Zheng | Tao Zhuang | Xiang Li | Xiaoyi Zeng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022