Kan Ren


2021

doi dblp
CoPE: Modeling Continuous Propagation and Evolution on Interaction Graph
Yao Zhang | Yun Xiong | Dongsheng Li | Caihua Shan | Kan Ren | Yangyong Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Sequential Recommendation with Dual Side Neighbor-based Collaborative Relation Modeling
Jiarui Qin | Kan Ren | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Yong Yu
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Interactive Recommender System via Knowledge Graph-enhanced Reinforcement Learning
Sijin Zhou | Xinyi Dai | Haokun Chen | Weinan Zhang | Kan Ren | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Learning Multi-touch Conversion Attribution with Dual-attention Mechanisms for Online Advertising
Kan Ren | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Shuhao Liu | Jiajun Li | Ya Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Real-Time Bidding by Reinforcement Learning in Display Advertising
Han Cai | Kan Ren | Weinan Zhang | Kleanthis Malialis | Jun Wang | Yong Yu | Defeng Guo
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Managing Risk of Bidding in Display Advertising
Haifeng Zhang | Weinan Zhang | Yifei Rong | Kan Ren | Wenxin Li | Jun Wang
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Volume Ranking and Sequential Selection in Programmatic Display Advertising
Yuxuan Song | Kan Ren | Han Cai | Weinan Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
User Response Learning for Directly Optimizing Campaign Performance in Display Advertising
Kan Ren | Weinan Zhang | Yifei Rong | Haifeng Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016