Ke Deng


2022

doi dblp
The Footprint of Factorization Models and Their Applications in Collaborative Filtering
Jinze Wang | Yongli Ren | Jie Li | Ke Deng
2022 Volume 40 Issue 4

doi dblp
Identifying Cost-effective Debunkers for Multi-stage Fake News Mitigation Campaigns
Xiaofei Xu | Ke Deng | Xiuzhen Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
FairGAN: GANs-based Fairness-aware Learning for Recommendations with Implicit Feedback
Jie Li | Yongli Ren | Ke Deng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
SNPR: A Serendipity-Oriented Next POI Recommendation Model
Mingwei Zhang | Yang Yang | Rizwan Abbas | Ke Deng | Jianxin Li | Bin Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Efficient targeted influence minimization in big social networks
Xinjue Wang | Ke Deng | Jianxin Li | Jeffrey Xu Yu | Christian S. Jensen | Xiaochun Yang
2020 Volume 23 Issue 4

2019

doi dblp
Evidence-driven dubious decision making in online shopping
Qiao Tian | Jianxin Li | Lu Chen | Ke Deng | Rong-Hua Li | Mark Reynolds | Chengfei Liu
2019 Volume 22 Issue 6

2016

doi dblp
City-Scale Localization with Telco Big Data
Fangzhou Zhu | Chen Luo | Mingxuan Yuan | Yijian Zhu | Zhengqing Zhang | Tao Gu | Ke Deng | Weixiong Rao | Jia Zeng
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
Sampling Big Trajectory Data
Yanhua Li | Chi-Yin Chow | Ke Deng | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Jia-Dong Zhang | Qiang Yang | Zhi-Li Zhang
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2011

doi dblp
Approximate entity extraction in temporal databases
Wei Lu | Gabriel Pui Cheong Fung | Xiaoyong Du | Xiaofang Zhou | Lijiang Chen | Ke Deng
2011 Volume 14 Issue 2

2009

doi dblp
Matching stream patterns of various lengths and tolerances
Huanliang Sun | Ke Deng | Fanyu Meng | Junling Liu
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009