Keping Yang


2022

doi dblp
Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search
Lu Fan | Qimai Li | Bo Liu | Xiao-Ming Wu | Xiaotong Zhang | Fuyu Lv | Guli Lin | Sen Li | Taiwei Jin | Keping Yang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Modeling Across-Context Attention For Long-Tail Query Classification in E-commerce
Junhao Zhang | Weidi Xu | Jianhui Ji | Xi Chen | Hongbo Deng | Keping Yang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen | Hande Dong | Yang Qiu | Xiangnan He | Xin Xin | Liang Chen | Guli Lin | Keping Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning a Product Relevance Model from Click-Through Data in E-Commerce
Shaowei Yao | Jiwei Tan | Xi Chen | Keping Yang | Rong Xiao | Hongbo Deng | Xiaojun Wan
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Entire Space Multi-Task Modeling via Post-Click Behavior Decomposition for Conversion Rate Prediction
Hong Wen | Jing Zhang | Yuan Wang | Fuyu Lv | Wentian Bao | Quan Lin | Keping Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
GMCM: Graph-based Micro-behavior Conversion Model for Post-click Conversion Rate Estimation
Wentian Bao | Hong Wen | Sha Li | Xiao-Yang Liu | Quan Lin | Keping Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Large-scale Causal Approaches to Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation with Multi-task Learning
Wenhao Zhang | Wentian Bao | Xiao-Yang Liu | Keping Yang | Quan Lin | Hong Wen | Ramin Ramezani
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
SDM: Sequential Deep Matching Model for Online Large-scale Recommender System
Fuyu Lv | Taiwei Jin | Changlong Yu | Fei Sun | Quan Lin | Keping Yang | Wilfred Ng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Conceptualize and Infer User Needs in E-commerce
Xusheng Luo | Yonghua Yang | Kenny Qili Zhu | Yu Gong | Keping Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
How Serendipity Improves User Satisfaction with Recommendations? A Large-Scale User Evaluation
Li Chen | Yonghua Yang | Ningxia Wang | Keping Yang | Quan Yuan
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019