Kun Gai


2022

doi dblp
Real-time Short Video Recommendation on Mobile Devices
Xudong Gong | Qinlin Feng | Yuan Zhang | Jiangling Qin | Weijie Ding | Biao Li | Peng Jiang | Kun Gai
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising
Zhilin Zhang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Chenrui Zhang | Miao Xu | Junwei Pan | Chuan Yu | Fan Wu | Jian Xu | Kun Gai
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Qi Pi | Guorui Zhou | Yujing Zhang | Zhe Wang | Lejian Ren | Ying Fan | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising
Zhaoqing Peng | Junqi Jin | Lan Luo | Yaodong Yang | Rui Luo | Jun Wang | Weinan Zhang | Haiyang Xu | Miao Xu | Chuan Yu | Tiejian Luo | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction
Liyi Guo | Rui Lu | Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Jin Li | Haiyang Xu | Han Li | Wenkai Lu | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds
Dagui Chen | Junqi Jin | Weinan Zhang | Fei Pan | Lvyin Niu | Chuan Yu | Jun Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate
Xiao Ma | Liqin Zhao | Guan Huang | Zhi Wang | Zelin Hu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising
Junqi Jin | Chengru Song | Han Li | Kun Gai | Jun Wang | Weinan Zhang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Image Matters: Visually Modeling User Behaviors Using Advanced Model Server
Tiezheng Ge | Liqin Zhao | Guorui Zhou | Keyu Chen | Shuying Liu | Huiming Yi | Zelin Hu | Bochao Liu | Peng Sun | Haoyu Liu | Pengtao Yi | Sui Huang | Zhiqiang Zhang | Xiaoqiang Zhu | Yu Zhang | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Budget Constrained Bidding by Model-free Reinforcement Learning in Display Advertising
Di Wu | Xiujun Chen | Xun Yang | Hao Wang | Qing Tan | Xiaoxun Zhang | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018