Kun Zhou


2022

doi dblp
C^2-CRS: Coarse-to-Fine Contrastive Learning for Conversational Recommender System
Yuanhang Zhou | Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Cheng Wang | Peng Jiang | He Hu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Filter-enhanced MLP is All You Need for Sequential Recommendation
Kun Zhou | Hui Yu | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Transaction-based classification and detection approach for Ethereum smart contract
Teng Hu | Xiaolei Liu | Ting Chen | Xiaosong Zhang | Xiaoming Huang | Weina Niu | Jiazhong Lu | Kun Zhou | Yuan Liu
2021 Volume 58 Issue 2

doi dblp
Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Hao Jiang | Zhicheng Dou
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Contrastive Curriculum Learning for Sequential User Behavior Modeling via Data Augmentation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Jing Cai | Yancheng He | Cunxiang Yin | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Xu Chen | Jing Cai | Yancheng He | Xingji Luo | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Content Selection Network for Document-Grounded Retrieval-Based Chatbots
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Zhicheng Dou
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part I

2020

doi dblp
Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System
Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Hui Wang | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
S3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization
Kun Zhou | Hui Wang | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Multi-modal Knowledge Graphs for Recommender Systems
Rui Sun | Xuezhi Cao | Yan Zhao | Junchen Wan | Kun Zhou | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Kai Zheng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020