Lei Zheng


2022

doi dblp
GSBRL : Efficient RDF graph storage based on reinforcement learning
Lei Zheng | Ziming Shen | Hongzhi Wang
2022 Volume 25 Issue 2

2020

doi dblp
April: An Automatic Graph Data Management System Based on Reinforcement Learning
Hongzhi Wang | Zhixin Qi | Lei Zheng | Yun Feng | Junfei Ouyang | Haoqi Zhang | Xiangxi Zhang | Ziming Shen | Shirong Liu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Texygen: A Benchmarking Platform for Text Generation Models
Yaoming Zhu | Sidi Lu | Lei Zheng | Jiaxian Guo | Weinan Zhang | Jun Wang | Yong Yu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2013

doi dblp
Extracting Categorical Topics from Tweets Using Topic Model
Lei Zheng | Kai Han
Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings

2009

doi dblp
Entropy-Based Static Index Pruning
Lei Zheng | Ingemar J. Cox
Advances in Information Retrieval, 31th European Conference on IR Research, ECIR 2009, Toulouse, France, April 6-9, 2009. Proceedings