Lejian Liao


2022

doi dblp
EvidenceNet: Evidence Fusion Network for Fact Verification
Zhendong Chen | Siu Cheung Hui | Fuzhen Zhuang | Lejian Liao | Fei Li | Meihuizi Jia | Jiaqi Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Effective Named Entity Recognition with Boundary-aware Bidirectional Neural Networks
Fei Li | Zheng Wang | Siu Cheung Hui | Lejian Liao | Dandan Song | Jing Xu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
A Discriminative Convolutional Neural Network with Context-aware Attention
Yuxiang Zhou | Lejian Liao | Yang Gao | Heyan Huang | Xiaochi Wei
2020 Volume 11 Issue 5

2019

doi dblp
A novel temporal and topic-aware recommender model
Dandan Song | Zhifan Li | Mingming Jiang | Lifei Qin | Lejian Liao
2019 Volume 22 Issue 5

doi dblp
Next and Next New POI Recommendation via Latent Behavior Pattern Inference
Xin Li | Dongcheng Han | Jing He | Lejian Liao | Mingzhong Wang
2019 Volume 37 Issue 4

2017

doi dblp
A Time-Aware Personalized Point-of-Interest Recommendation via High-Order Tensor Factorization
Xin Li | Mingming Jiang | Huiting Hong | Lejian Liao
2017 Volume 35 Issue 4

2016

doi dblp
Cold Start Cumulative Citation Recommendation for Knowledge Base Acceleration
Jingang Wang | Jingtian Jiang | Lejian Liao | Dandan Song | Zhiwei Zhang | Chin-Yew Lin
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

2015

doi dblp
An Entity Class-Dependent Discriminative Mixture Model for Cumulative Citation Recommendation
Jingang Wang | Dandan Song | Qifan Wang | Zhiwei Zhang | Luo Si | Lejian Liao | Chin-Yew Lin
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2014

pdf dblp
BIT and Purdue at TREC-KBA-CCR Track 2014
Jingang Wang | Ning Zhang | Zhiwei Zhang | Dandan Song | Luo Si | Lejian Liao
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2013

pdf dblp
BIT and MSRA at TREC KBA CCR Track 2013
Jingang Wang | Dandan Song | Lejian Liao | Chin-Yew Lin
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

2012

doi dblp
Vertical Classification of Web Pages for Structured Data Extraction
Long Li | Dandan Song | Lejian Liao
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

2011

doi dblp
DOM based content extraction via text density
Fei Sun | Dandan Song | Lejian Liao
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011