Leyu Lin


2022

doi dblp
Personalized Transfer of User Preferences for Cross-domain Recommendation
Yongchun Zhu | Zhenwei Tang | Yudan Liu | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
A Peep into the Future: Adversarial Future Encoding in Recommendation
Ruobing Xie | Shaoliang Zhang | Rui Wang | Feng Xia | Leyu Lin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Long Short-Term Temporal Meta-learning in Online Recommendation
Ruobing Xie | Yalong Wang | Rui Wang | Yuanfu Lu | Yuanhang Zou | Feng Xia | Leyu Lin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Selective Fairness in Recommendation via Prompts
Yiqing Wu | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Xiang Ao | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Multi-granularity Fatigue in Recommendation
Ruobing Xie | Cheng Ling | Shaoliang Zhang | Feng Xia | Leyu Lin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Real-time Relevant Recommendation Suggestion
Ruobing Xie | Rui Wang | Shaoliang Zhang | Zhihong Yang | Feng Xia | Leyu Lin
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users
Yongchun Zhu | Kaikai Ge | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Dongbo Xi | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks
Yongchun Zhu | Ruobing Xie | Fuzhen Zhuang | Kaikai Ge | Ying Sun | Xu Zhang | Leyu Lin | Juan Cao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Package Recommendation with Intra- and Inter-Package Attention Networks
Chen Li | Yuanfu Lu | Wei Wang | Chuan Shi | Ruobing Xie | Haili Yang | Cheng Yang | Xu Zhang | Leyu Lin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Explore, Filter and Distill: Distilled Reinforcement Learning in Recommendation
Ruobing Xie | Shaoliang Zhang | Rui Wang | Feng Xia | Leyu Lin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Influence Maximization in Multi-Relational Social Networks
Wei Wang | Haili Yang | Yuanfu Lu | Yuanhang Zou | Xu Zhang | Shuting Guo | Leyu Lin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Personalized Approximate Pareto-Efficient Recommendation
Ruobing Xie | Yanlei Liu | Shaoliang Zhang | Rui Wang | Feng Xia | Leyu Lin
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Group-Aware Long- and Short-Term Graph Representation Learning for Sequential Group Recommendation
Wen Wang | Wei Zhang | Jun Rao | Zhijie Qiu | Bo Zhang | Leyu Lin | Hongyuan Zha
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Learning to Build User-tag Profile in Recommendation System
Su Yan | Xin Chen | Ran Huo | Xu Zhang | Leyu Lin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Graph Neural Network for Tag Ranking in Tag-enhanced Video Recommendation
Qi Liu | Ruobing Xie | Lei Chen | Shukai Liu | Ke Tu | Peng Cui | Bo Zhang | Leyu Lin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Beyond Clicks: Modeling Multi-Relational Item Graph for Session-Based Target Behavior Prediction
Wen Wang | Wei Zhang | Shukai Liu | Qi Liu | Bo Zhang | Leyu Lin | Hongyuan Zha
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Search Result Reranking with Visual and Structure Information Sources
Yiqun Liu | Junqi Zhang | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma | Qi Tian | Yanxiong Lu | Leyu Lin
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
Effects of User Negative Experience in Mobile News Streaming
Hongyu Lu | Min Zhang | Weizhi Ma | Ce Wang | Feng Xia | Yiqun Liu | Leyu Lin | Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019