Li Li


2023

doi dblp
S2GAE: Self-Supervised Graph Autoencoders are Generalizable Learners with Graph Masking
Qiaoyu Tan | Ninghao Liu | Xiao Huang | Soo-Hyun Choi | Li Li | Rui Chen | Xia Hu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Multi-Faceted Global Item Relation Learning for Session-Based Recommendation
Qilong Han | Chi Zhang | Rui Chen | Riwei Lai | Hongtao Song | Li Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Hierarchical Item Inconsistency Signal Learning for Sequence Denoising in Sequential Recommendation
Chi Zhang | Yantong Du | Xiangyu Zhao | Qilong Han | Rui Chen | Li Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
FedCDR: Federated Cross-Domain Recommendation for Privacy-Preserving Rating Prediction
Meihan Wu | Li Li | Chang Tao | Eric Rigall | Xiaodong Wang | Cheng-Zhong Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Robust Adaptive Semi-supervised Classification Method based on Dynamic Graph and Self-paced Learning
Li Li | Kaiyi Zhao | Jiangzhang Gan | Saihua Cai | Tong Liu | Huiyu Mu | Ruizhi Sun
2021 Volume 58 Issue 1

doi dblp
Learning Graph Meta Embeddings for Cold-Start Ads in Click-Through Rate Prediction
Wentao Ouyang | Xiuwu Zhang | Shukui Ren | Li Li | Kun Zhang | Jinmei Luo | Zhaojie Liu | Yanlong Du
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Explainable Recommender Systems via Resolving Learning Representations
Ninghao Liu | Yong Ge | Li Li | Xia Hu | Rui Chen | Soo-Hyun Choi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2014

doi dblp
Probabilistic Classifier Chain Inference via Gibbs Sampling
Li Li | Longkai Zhang | Guangyi Li | Houfeng Wang
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Web news extraction via path ratios
Gong-Qing Wu | Li Li | Xuegang Hu | Xindong Wu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Social recommendation incorporating topic mining and social trust analysis
Tong Zhao | Chunping Li | Mengya Li | Qiang Ding | Li Li
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2007

pdf dblp
Chinese Information Retrieval Based on Document Expansion
Tingting He | Li Li | Guozhong Qu | Yong Zhang
Proceedings of the 6th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-6, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, May 15-18, 2007