Li Wang


2022

doi dblp
Toward Scalable and Privacy-preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design
Jun Zhou | Longfei Zheng | Chaochao Chen | Yan Wang | Xiaolin Zheng | Bingzhe Wu | Cen Chen | Li Wang | Jianwei Yin
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Differential Private Knowledge Transfer for Privacy-Preserving Cross-Domain Recommendation
Chaochao Chen | Huiwen Wu | Jiajie Su | Lingjuan Lyu | Xiaolin Zheng | Li Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Large-scale Secure XGB for Vertical Federated Learning
Wenjing Fang | Derun Zhao | Jin Tan | Chaochao Chen | Chaofan Yu | Li Wang | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Practical Privacy Preserving POI Recommendation
Chaochao Chen | Jun Zhou | Bingzhe Wu | Wenjing Fang | Li Wang | Yuan Qi | Xiaolin Zheng
2020 Volume 11 Issue 5

doi dblp
Nebula: A Scalable Privacy-Preserving Machine Learning System in Ant Financial
Cen Chen | Bingzhe Wu | Li Wang | Chaochao Chen | Jin Tan | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Automatic Knowledge Fusion in Transferrable Networks for Semantic Text Matching
Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Minghui Qiu | Bingzhe Wu | Li Wang | Longfei Li | Jun Zhou
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020