Liangjie Zhang


2022

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
RLNF: Reinforcement Learning based Noise Filtering for Click-Through Rate Prediction
Pu Zhao | Chuan Luo | Cheng Zhou | Bo Qiao | Jiale He | Liangjie Zhang | Qingwei Lin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
TextGNN: Improving Text Encoder via Graph Neural Network in Sponsored Search
Jason Zhu | Yanling Cui | Yuming Liu | Hao Sun | Xue Li | Markus Pelger | Tianqi Yang | Liangjie Zhang | Ruofei Zhang | Huasha Zhao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Learning Fast Matching Models from Weak Annotations
Xue Li | Zhipeng Luo | Hao Sun | Jianjin Zhang | Weihao Han | Xianqi Chu | Liangjie Zhang | Qi Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2009

doi dblp
Clustering queries for better document ranking
Yi Liu | Liangjie Zhang | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009