Lianyong Qi


2022

doi dblp
Edge-cloud-enabled matrix factorization for diversified APIs recommendation in mashup creation
Fan Wang | Lina Wang | Guangshun Li | Yilei Wang | Chao Lv | Lianyong Qi
2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
LSH-aware multitype health data prediction with privacy preservation in edge environment
Lingzhen Kong | Lina Wang | Wenwen Gong | Chao Yan | Yucong Duan | Lianyong Qi
2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
PSDF: Privacy-aware IoV Service Deployment with Federated Learning in Cloud-Edge Computing
Xiaolong Xu | Wentao Liu | Yulan Zhang | Xuyun Zhang | Wanchun Dou | Lianyong Qi | Md. Zakirul Alam Bhuiyan
2022 Volume 13 Issue 5

doi dblp
Crowdsourcing-based Multi-Device Communication Cooperation for Mobile High-Quality Video Enhancement
Xiaotong Wu | Lianyong Qi | Xiaolong Xu | Shui Yu | Wanchun Dou | Xuyun Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
DAWAR: Diversity-aware Web APIs Recommendation for Mashup Creation based on Correlation Graph
Wenwen Gong | Xuyun Zhang | Yifei Chen | Qiang He | Amin Beheshti | Xiaolong Xu | Chao Yan | Lianyong Qi
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2020

doi dblp
A QoS-aware virtual machine scheduling method for energy conservation in cloud-based cyber-physical systems
Lianyong Qi | Yi Chen | Yuan Yuan | Shucun Fu | Xuyun Zhang | Xiaolong Xu
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
OPHiForest: Order Preserving Hashing Based Isolation Forest for Robust and Scalable Anomaly Detection
Haolong Xiang | Zoran Salcic | Wanchun Dou | Xiaolong Xu | Lianyong Qi | Xuyun Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020