Lihong Wang


2022

doi dblp
MuchSUM: Multi-channel Graph Neural Network for Extractive Summarization
Qianren Mao | Hongdong Zhu | Junnan Liu | Cheng Ji | Hao Peng | Jianxin Li | Lihong Wang | Zheng Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
CorED: Incorporating Type-level and Instance-level Correlations for Fine-grained Event Detection
Jiawei Sheng | Rui Sun | Shu Guo | Shiyao Cui | Jiangxia Cao | Lihong Wang | Tingwen Liu | Hongbo Xu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Graph-based Semi-Supervised Learning by Strengthening Local Label Consistency
Chen Li | Xutan Peng | Hao Peng | Jia Wu | Lihong Wang | Philip S. Yu | Jianxin Li | Lichao Sun
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Two-tier Graph Contextual Embedding for Cross-device User Matching
Hongren Huang | Shu Guo | Chen Li | Jiawei Sheng | Lihong Wang | Jianxin Li | Jing Liu | Shenghai Zhong
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-level Connection Enhanced Representation Learning for Script Event Prediction
Lihong Wang | Juwei Yue | Shu Guo | Jiawei Sheng | Qianren Mao | Zhenyu Chen | Shenghai Zhong | Chen Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Knowledge Graph Embedding Preserving Soft Logical Regularity
Shu Guo | Lin Li | Zhen Hui | Lingshuai Meng | Bingnan Ma | Wei Liu | Lihong Wang | Haibin Zhai | Hong Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
Large-Scale Hierarchical Text Classification with Recursively Regularized Deep Graph-CNN
Hao Peng | Jianxin Li | Yu He | Yaopeng Liu | Mengjiao Bao | Lihong Wang | Yangqiu Song | Qiang Yang
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2016

doi dblp
Retweeting Behavior Prediction Based on One-Class Collaborative Filtering in Social Networks
Bo Jiang | Jiguang Liang | Ying Sha | Rui Li | Wei Liu | Hongyuan Ma | Lihong Wang
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2015

doi dblp
Message Clustering based Matrix Factorization Model for Retweeting Behavior Prediction
Bo Jiang | Jiguang Liang | Ying Sha | Lihong Wang
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
PAAP: prefetch-aware admission policies for query results cache in web search engines
Hongyuan Ma | Wei Liu | Bingjie Wei | Liang Shi | Xiuguo Bao | Lihong Wang | Bin Wang
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014