Lihong Wang


2014

doi dblp
PAAP: prefetch-aware admission policies for query results cache in web search engines
Hongyuan Ma | Wei Liu | Bingjie Wei | Liang Shi | Xiuguo Bao | Lihong Wang | Bin Wang
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

2015

doi dblp
Message Clustering based Matrix Factorization Model for Retweeting Behavior Prediction
Bo Jiang | Jiguang Liang | Ying Sha | Lihong Wang
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2016

doi dblp
Retweeting Behavior Prediction Based on One-Class Collaborative Filtering in Social Networks
Bo Jiang | Jiguang Liang | Ying Sha | Rui Li | Wei Liu | Hongyuan Ma | Lihong Wang
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2018

doi dblp
Large-Scale Hierarchical Text Classification with Recursively Regularized Deep Graph-CNN
Hao Peng | Jianxin Li | Yu He | Yaopeng Liu | Mengjiao Bao | Lihong Wang | Yangqiu Song | Qiang Yang
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2020

doi dblp
Knowledge Graph Embedding Preserving Soft Logical Regularity
Shu Guo | Lin Li | Zhen Hui | Lingshuai Meng | Bingnan Ma | Wei Liu | Lihong Wang | Haibin Zhai | Hong Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
Multi-level Connection Enhanced Representation Learning for Script Event Prediction
Lihong Wang | Juwei Yue | Shu Guo | Jiawei Sheng | Qianren Mao | Zhenyu Chen | Shenghai Zhong | Chen Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021