Lin Li


2023

doi dblp
Multimodal Pre-Training with Self-Distillation for Product Understanding in E-Commerce
Shilei Liu | Lin Li | Jun Song | Yonghua Yang | Xiaoyi Zeng
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Cross-Modal Retrieval between Event-Dense Text and Image
Zhongwei Xie | Lin Li | Luo Zhong | Jianquan Liu | Ling Liu
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
Cooperative Max-Pressure Enhanced Traffic Signal Control
Lin Li | Renbo Li | Yuquan Peng | Chuanming Huang | Jingling Yuan
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Utilizing Local Tangent Information for Word Re-embedding
Wenyu Zhao | Dong Zhou | Lin Li | Jinjun Chen
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part I

2020

doi dblp
Knowledge graph construction from multiple online encyclopedias
Tianxing Wu | Haofen Wang | Cheng Li | Guilin Qi | Xing Niu | Meng Wang | Lin Li | Chaomin Shi
2020 Volume 23 Issue 5

doi dblp
Knowledge Graph Embedding Preserving Soft Logical Regularity
Shu Guo | Lin Li | Zhen Hui | Lingshuai Meng | Bingnan Ma | Wei Liu | Lihong Wang | Haibin Zhai | Hong Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Exploring the effect of heuristic factors on the popularity of user-curated 'Best places to visit' recommendations in an online travel community
Lin Li | Kyung Young Lee | Sung-Byung Yang
2019 Volume 56 Issue 4