Lin Wang


2023

doi dblp
DistriBayes: A Distributed Platform for Learning, Inference and Attribution on Large Scale Bayesian Network
Yi Ding | Jun Zhou | Qing Cui | Lin Wang | Mengqi Zhang | Yang Dong
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
ElasticDL: A Kubernetes-native Deep Learning Framework with Fault-tolerance and Elastic Scheduling
Jun Zhou | Ke Zhang | Feng Zhu | Qitao Shi | Wenjing Fang | Lin Wang | Yi Wang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2021

doi dblp
Learning Hierarchical Visual-Semantic Representation with Phrase Alignment
Baoming Yan | Qingheng Zhang | Liyu Chen | Lin Wang | Leihao Pei | Jiang Yang | Enyun Yu | Xiaobo Li | Binqiang Zhao
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
Distilling Knowledge from BERT into Simple Fully Connected Neural Networks for Efficient Vertical Retrieval
Peiyang Liu | Xi Wang | Lin Wang | Wei Ye | Xiangyu Xi | Shikun Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2017

doi dblp
Tripartite-Replicated Softmax Model for Document Representations
Bo Xu | Hongfei Lin | Lin Wang | Yuan Lin | Kan Xu | Xiaocong Wei | Dong Huang
Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

2013

doi dblp
A design of knowledge management tool for supporting product development
Lu Zhen | Lin Wang | Jian-Guo Li
2013 Volume 49 Issue 4