Lingfei Wu


2019

doi dblp
Multi-stage Deep Classifier Cascades for Open World Recognition
Xiaojie Guo | Amir Alipour-Fanid | Lingfei Wu | Hemant Purohit | Xiang Chen | Kai Zeng | Liang Zhao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2021

doi dblp
Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Dadong Miao | Yanan Wang | Guoyu Tang | Lin Liu | Sulong Xu | Bo Long | Yun Xiao | Lingfei Wu | Yunjiang Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Deep Learning on Graphs for Natural Language Processing
Lingfei Wu | Yu Chen | Heng Ji | Bang Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2022

doi dblp
Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation
Yitong Pang | Lingfei Wu | Qi Shen | Yiming Zhang | Zhihua Wei | Fangli Xu | Ethan Chang | Bo Long | Jian Pei
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Compact Graph Structure Learning via Mutual Information Compression
Nian Liu | Xiao Wang | Lingfei Wu | Yu Chen | Xiaojie Guo | Chuan Shi
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Multiple Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Yiming Zhang | Lingfei Wu | Qi Shen | Yitong Pang | Zhihua Wei | Fangli Xu | Bo Long | Jian Pei
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022