Lingjuan Lyu


2022

doi dblp
FedBERT: When Federated Learning Meets Pre-training
Yuanyishu Tian | Yao Wan | Lingjuan Lyu | Dezhong Yao | Hai Jin | Lichao Sun
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
FedCTR: Federated Native Ad CTR Prediction with Cross-platform User Behavior Data
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Lingjuan Lyu | Yongfeng Huang | Xing Xie
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
The 1st International Workshop on Federated Learning with Graph Data (FedGraph)
Carl Yang | Xiaoxiao Li | Nathalie Baracaldo | Neil Shah | Chaoyang He | Lingjuan Lyu | Lichao Sun | Salman Avestimehr
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Cross-Network Social User Embedding with Hybrid Differential Privacy Guarantees
Jiaqian Ren | Lei Jiang | Hao Peng | Lingjuan Lyu | Zhiwei Liu | Chaochao Chen | Jia Wu | Xu Bai | Philip S. Yu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Differential Private Knowledge Transfer for Privacy-Preserving Cross-Domain Recommendation
Chaochao Chen | Huiwen Wu | Jiajie Su | Lingjuan Lyu | Xiaolin Zheng | Li Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Reliable and Privacy-Preserving Task Matching in Blockchain-Based Crowdsourcing
Baolai Wang | Shaojing Fu | Xuyun Zhang | Tao Xie | Lingjuan Lyu | Yuchuan Luo
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Towards Differentially Private Text Representations
Lingjuan Lyu | Yitong Li | Xuanli He | Tong Xiao
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Differentially Private Knowledge Distillation for Mobile Analytics
Lingjuan Lyu | Chi-Hua Chen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Contour Accentuation for Transfer Learning-Based Ship Recognition Method
Chi-Hua Chen | Yizhuo Zhang | Wenzhong Guo | Mingyang Pan | Lingjuan Lyu | Chia-Yu Lin
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2017

doi dblp
Privacy-Preserving Collaborative Deep Learning with Application to Human Activity Recognition
Lingjuan Lyu | Xuanli He | Yee Wei Law | Marimuthu Palaniswami
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017