Lixin Zou


2023

doi dblp
Pre-trained Language Model-based Retrieval and Ranking for Web Search
Lixin Zou | Weixue Lu | Yiding Liu | Hengyi Cai | Xiaokai Chu | Dehong Ma | Daiting Shi | Yu Sun | Zhicong Cheng | Simiu Gu | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
2023 Volume 17 Issue 1

doi dblp
Model-based Unbiased Learning to Rank
Dan Luo | Lixin Zou | Qingyao Ai | Zhiyu Chen | Dawei Yin | Brian D. Davison
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Fast Semantic Matching via Flexible Contextualized Interaction
Wenwen Ye | Yiding Liu | Lixin Zou | Hengyi Cai | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
H-ERNIE: A Multi-Granularity Pre-Trained Language Model for Web Search
Xiaokai Chu | Jiashu Zhao | Lixin Zou | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Lixin Zou | Changying Hao | Hengyi Cai | Shuaiqiang Wang | Suqi Cheng | Zhicong Cheng | Wenwen Ye | Simiu Gu | Dawei Yin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Generative Session-based Recommendation
Zhidan Wang | Wenwen Ye | Xu Chen | Wenqiang Zhang | Zhenlei Wang | Lixin Zou | Weidong Liu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-Click Conversion Rate Estimation
Siyuan Guo | Lixin Zou | Yiding Liu | Wenwen Ye | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Hechang Chen | Dawei Yin | Yi Chang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
UserSim: User Simulation via Supervised GenerativeAdversarial Network
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Pseudo Dyna-Q: A Reinforcement Learning Framework for Interactive Recommendation
Lixin Zou | Long Xia | Pan Du | Zhuo Zhang | Ting Bai | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Dawei Yin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Neural Interactive Collaborative Filtering
Lixin Zou | Long Xia | Yulong Gu | Xiangyu Zhao | Weidong Liu | Jimmy Xiangji Huang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Deep Multifaceted Transformers for Multi-objective Ranking in Large-Scale E-commerce Recommender Systems
Yulong Gu | Zhuoye Ding | Shuaiqiang Wang | Lixin Zou | Yiding Liu | Dawei Yin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Whole-Chain Recommendations
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Meta-Learning for Neural Relation Classification with Distant Supervision
Zhenzhen Li | Jian-Yun Nie | Benyou Wang | Pan Du | Yuhan Zhang | Lixin Zou | Dongsheng Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
CTRec: A Long-Short Demands Evolution Model for Continuous-Time Recommendation
Ting Bai | Lixin Zou | Wayne Xin Zhao | Pan Du | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019