Lizhen Cui


2017

doi dblp
Crowd-enabled Pareto-Optimal Objects Finding Employing Multi-Pairwise-Comparison Questions
Chang Liu | Yinan Zhang | Lei Liu | Lizhen Cui | Dong Yuan | Chunyan Miao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2018

doi dblp
Mention Recommendation for Multimodal Microblog with Cross-attention Memory Network
Renfeng Ma | Qi Zhang | Jiawen Wang | Lizhen Cui | Xuanjing Huang
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2019

doi dblp
Generating Persuasive Visual Storylines for Promotional Videos
Chang Liu | Yi Dong | Han Yu | Zhiqi Shen | Zhanning Gao | Pan Wang | Changgong Zhang | Peiran Ren | Xuansong Xie | Lizhen Cui | Chunyan Miao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
GCN-Based User Representation Learning for Unifying Robust Recommendation and Fraudster Detection
Shijie Zhang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Quoc Viet Hung Nguyen | Zi Huang | Lizhen Cui
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Category-Aware Deep Model for Successive POI Recommendation on Sparse Check-in Data
Fuqiang Yu | Lizhen Cui | Wei Guo | Xudong Lu | Qingzhong Li | Hua Lu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
Hyperbolic Hypergraphs for Sequential Recommendation
Yicong Li | Hongxu Chen | Xiangguo Sun | Zhenchao Sun | Lin Li | Lizhen Cui | Philip S. Yu | Guandong Xu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Self-Supervised Graph Co-Training for Session-based Recommendation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Yingxia Shao | Lizhen Cui
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Graph Embedding for Recommendation against Attribute Inference Attacks
Shijie Zhang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Zi Huang | Lizhen Cui | Xiangliang Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021