Long Xia


2022

doi dblp
Are Topics Interesting or Not? An LDA-based Topic-graph Probabilistic Model for Web Search Personalization
Jiashu Zhao | Jimmy Xiangji Huang | Hongbo Deng | Yi Chang | Long Xia
2022 Volume 40 Issue 3

2021

doi dblp
UserSim: User Simulation via Supervised GenerativeAdversarial Network
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference
Xu Chen | Yali Du | Long Xia | Jun Wang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network
Xu Chen | Kun Xiong | Yongfeng Zhang | Long Xia | Dawei Yin | Jimmy Xiangji Huang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Pseudo Dyna-Q: A Reinforcement Learning Framework for Interactive Recommendation
Lixin Zou | Long Xia | Pan Du | Zhuo Zhang | Ting Bai | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Dawei Yin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Neural Interactive Collaborative Filtering
Lixin Zou | Long Xia | Yulong Gu | Xiangyu Zhao | Weidong Liu | Jimmy Xiangji Huang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Reinforcement Learning to Rank with Pairwise Policy Gradient
Jun Xu | Zeng Wei | Long Xia | Yanyan Lan | Dawei Yin | Xueqi Cheng | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
KERL: A Knowledge-Guided Reinforcement Learning Model for Sequential Recommendation
Pengfei Wang | Yu Fan | Long Xia | Wayne Xin Zhao | Shaozhang Niu | Jimmy X. Huang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Whole-Chain Recommendations
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Directly Optimize Diversity Evaluation Measures: A New Approach to Search Result Diversification
Jun Xu | Long Xia | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Xueqi Cheng
2017 Volume 8 Issue 3

doi dblp
Adapting Markov Decision Process for Search Result Diversification
Long Xia | Jun Xu | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Wei Zeng | Xueqi Cheng
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2016

pdf dblp
VTIR at the NTCIR-12 2016 Lifelog Semantic Access Task
Long Xia | Yufeng Ma | Weiguo Fan
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

doi dblp
Modeling Document Novelty with Neural Tensor Network for Search Result Diversification
Long Xia | Jun Xu | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Xueqi Cheng
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2015

doi dblp
Learning Maximal Marginal Relevance Model via Directly Optimizing Diversity Evaluation Measures
Long Xia | Jun Xu | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Xueqi Cheng
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2013

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2013
Zhenhong Chen | Long Xia | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013