Longfei Li


2023

doi dblp
A Framework for Detecting Frauds from Extremely Few Labels
Ya-Lin Zhang | Yi-Xuan Sun | Fangfang Fan | Meng Li | Yeyu Zhao | Wei Wang | Longfei Li | Jun Zhou | Jinghua Feng
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
MetaCare++: Meta-Learning with Hierarchical Subtyping for Cold-Start Diagnosis Prediction in Healthcare Data
Yanchao Tan | Carl Yang | Xiangyu Wei | Chaochao Chen | Weiming Liu | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolin Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
MetaRule: A Meta-path Guided Ensemble Rule Set Learning for Explainable Fraud Detection
Lu Yu | Meng Li | Xiaoguang Huang | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou | Longfei Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Semi-Supervised Learning with Data Augmentation for Tabular Data
Jun-Peng Fang | Caizhi Tang | Qing Cui | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Wei Zhu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
An Adaptive Framework for Confidence-constraint Rule Set Learning Algorithm in Large Dataset
Meng Li | Lu Yu | Ya-Lin Zhang | Xiaoguang Huang | Qitao Shi | Qing Cui | Xinxing Yang | Longfei Li | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Biased Sampling Method for Imbalanced Personalized Ranking
Lu Yu | Shichao Pei | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Chuxu Zhang | Xiangliang Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction
Kai Zhang | Hao Qian | Qing Cui | Qi Liu | Longfei Li | Jun Zhou | Jianhui Ma | Enhong Chen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
Automatic Knowledge Fusion in Transferrable Networks for Semantic Text Matching
Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Minghui Qiu | Bingzhe Wu | Li Wang | Longfei Li | Jun Zhou
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

doi dblp
Interpretable MTL from Heterogeneous Domains using Boosted Tree
Ya-Lin Zhang | Longfei Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Anomaly Detection with Partially Observed Anomalies
Ya-Lin Zhang | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Zhi-Hua Zhou
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Locally Connected Deep Learning Framework for Industrial-scale Recommender Systems
Cen Chen | Peilin Zhao | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Minghui Qiu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017